Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Langvarig norsk høykonjunktur

Publisert:

Norsk økonomi er inne i det fjerde året på rad med konjunkturoppgang, og produksjonen og sysselsettingen fortsatte å øke i høyt tempo i 1. kvartal i år. Mens veksten i den innenlandske etterspørselen trolig vil holde seg godt oppe, ligger det an til en periode med svakere etterspørselsimpulser fra utlandet framover. Konjunkturoppgangen ventes derfor å flate ut, men aktivitetsnivået vil fremdeles holde seg høyt. Arbeidsledigheten har kommet langt ned, og vi venter nå bare en svak tendens til ytterligere nedgang. Lønnsveksten kommer til å øke, men en styrking av krona vil dempe virkningene på inflasjonen.

Høy internasjonal vekst, sterk vekst i oljeinvesteringene, noe stimulans fra finanspolitikken, økt arbeidsinnvandring og lav rente har vært viktige drivkrefter i oppgangen i norsk økonomi. Veksten i oljeinvesteringene ser ut til å kunne øke framover, mens innretningen av pengepolitikken og utviklingen i internasjonale konjunkturer trolig vil virke dempende på aktivitetsveksten i Norge noen år framover. Den økte arbeidsinnvandringen har gjort at den sterke produksjonsveksten har kunnet gå sammen med moderat lønnsvekst og lavt rentenivå.

Det har gjennom flere år vært gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet. Sammen med det stramme arbeidsmarkedet vil det medføre høyere lønnsvekst framover. Inflasjonen målt ved veksten i konsumprisindeksen uten energivarer og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE) har økt noe gjennom det siste halvåret, men er i april fortsatt under målsonen til Norges Bank. Vi venter at den vil øke opp mot 2 prosent i 2008, men at styrkingen av krona vil kunne bidra til at inflasjonen reduseres noe deretter. Som en respons på den høye økonomiske aktiviteten har Norges Bank satt opp styringsrenta med 2,5 prosentpoeng i løpet av de to siste årene, senest 30. mai med 0,25 prosentpoeng. Vi venter at styringsrenta innen ett år vil bli satt videre opp med 0,75 prosentpoeng. Tremåneders pengemarkedsrente vil da komme opp i 5,25 prosent og ligge der ut prognoseperioden til 2010. Svakere internasjonale konjunkturer ventes å gi noe lavere internasjonale renter og dermed bidra til at krona styrker seg en del, selv om noe lavere oljepris trekker i motsatt retning. På årsbasis regner vi med at krona kommer til å styrke seg med 1-2 prosent årlig i de tre kommende årene.

Høye elektrisitetspriser i fjor og lave i år bidrar til at den samlede konsumprisveksten kommer til å bli meget lav i år. Når lønnsveksten samtidig tar seg opp og sysselsettingen øker klart, vil dette bidra til at husholdningenes disponible realinntekter kommer til å øke meget kraftig i år, også om man ser bort fra en forventet økning i utbetalte aksjeutbytter. Dette bidrar til at husholdningenes konsum vil øke klart i år til tross for høyere renter.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1998-2010. Regnskap og prognoser.
Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* Prognoser
  2007 2008 2009 2010
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 3,3 4,4 4,7 3,9 3,6 3,8
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 1,8 3,3 3,2 3,2 2,7 3,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 11,2 7,4 7,3 4,4 3,9 4,1
Utvinning og rørtransport 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 19,1 4,4 6,5 9,7 9,3 10,3
Fastlands-Norge 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 9,1 8,0 7,1 2,7 2,3 2,0
Næringer 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 10,2 8,5 8,1 3,4 2,3 2,5
Bolig 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 14,5 6,5 5,3 1,5 1,4 0,8
Offentlig forvaltning 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 -0,5 9,1 7,5 3,0 3,5 2,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 3,9 4,7 4,8 3,5 3,1 3,3
Lagerendring2 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,4 0,2 -0,4 0,0 0,0 0,0
Eksport 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 0,7 1,6 2,7 4,9 2,0 2,6
Råolje og naturgass -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -6,5 -2,4 6,8 -0,4 -0,3
Tradisjonelle varer 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,2 5,9 6,7 3,9 4,4 5,7
Import 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,6 8,2 6,8 4,4 5,2 5,2
Tradisjonelle varer 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,2 9,7 8,1 3,9 5,6 6,0
Bruttonasjonalprodukt 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,8 2,9 4,0 2,2 2,6
Fastlands-Norge 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,5 4,6 4,1 3,4 2,7 3,0
Industri og bergverk -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 3,4 4,1 1,9 2,6 0,8 2,7
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -2,1 1,7 1,2 2,1 2,2 1,4 0,7 1,3
Sysselsatte personer 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,0 3,1 2,5 1,2 1,1 1,0
Arbeidstilbud3 1,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,4 0,5 1,1 1,8 1,9 1,1 1,1 1,0
Yrkesandel (nivå)4 73,9 74,2 74,4 74,5 74,6 73,8 73,6 73,8 74,3 75,0 75,1 75,1 75,2
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,7 2,6 2,6 2,5
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 4,0 4,3 5,5 5,5 5,0 4,7
Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,7 2,5 1,7 1,8
KPI-JAE5 .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,6 1,9 1,7 1,8
Eksportpris tradisjonelle varer 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,0 11,7 2,0 -6,0 -2,6 4,1
Importpris tradisjonelle varer 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,4 4,7 2,6 -3,2 -1,8 0,5
Boligpris6 9,7 9,4 14,1 7,1 4,0 1,6 10,1 7,9 12,9 14,1 7,2 3,0 2,7
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt .. .. 3,4 -0,3 7,9 4,2 3,8 5,2 -4,3 8,3 4,3 3,7 3,7
Husholdningenes sparerate (nivå) .. 5,0 4,5 3,1 8,4 9,1 7,6 8,9 1,3 4,8 5,2 5,4 5,3
Pengemarkedsrente (nivå) 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 4,6 5,3 5,3 5,3
Utlånsrente, banker (nivå)7 7,9 8,1 8,2 8,8 8,5 6,0 4,1 3,9 4,3 5,4 6,2 6,3 6,3
Realrente etter skatt (nivå) 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 3,2 2,0 2,9 2,8
Importveid kronekurs (44 land)8 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,6 0,3 -1,2 -2,1 -1,1
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  300,8  359,2  311,3  315,6  293,6  291,2
Driftsbalansen i prosent av BNP -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 15,5 16,7 14,2 13,7 12,4 11,8
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 8,5 6,7 11,6 0,8 1,3 3,0 6,9 6,7 8,7 6,6 3,8 4,3 6,6
Konsumpris ECU/euro-området 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,1 3,9 3,8 3,8
Råoljepris i kroner (nivå)9 96  142  252  219  197  205  257  351  414  385  360  354  350
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 29. mai 2007. Frigitt 31. mai 2007.