Rapporter 2012/26

Konjunkturtendensene per september 2012

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

Den økonomiske utviklingen i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge er inne i en moderat konjunkturoppgang. Utviklingen internasjonalt preges fortsatt av etterdønningene av finanskrisen og statsfinansielle problemer i mange land, og drahjelpen fra en del store framvoksende økonomier er redusert. De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal, så vel som hele Norge, er fortsatt preget av usikkerheten knyttet til utviklingen i de internasjonale markedene. Blant annet ventes investeringer i fastlandsøkonomien å gi mindre bidrag til konjunkturoppgangen enn det som har vært vanlig i oppgangsperioder. Veksten hos våre handelspartnere ventes å ta seg noe opp fra 2014, men da fra et lavt nivå. Svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne og svak vekst ute vil føre til svært beskjeden vekst i norsk eksport utenom petroleum.

Lave internasjonale renter og sterk krone har bidratt til lave norske renter, som antas å holde seg lave frem til sommeren 2013, før de gradvis øker. Årslønnsveksten i 2012 er antatt å bli som i fjor, men svak lønnsomhet i store deler av konkurranseutsatt industri vil trolig medføre noe lavere lønnsvekst neste år. Høy innvandring til Norge har bidratt til å dempe kostnadsveksten i enkelte bransjer, og sammen med en sterk krone har dette bidratt til lav inflasjon. Høy vekst i reallønn, sysselsetting og stønader bidrar til at husholdningenes realinntekter øker klart i 2012. Dette har slått ut i klar vekst i konsumet, men også i økt sparing. Det er fortsatt høy boligprisvekst, bl.a. som resultat av sterk befolkningsvekst, høy vekst i husholdningenes inntekter og lave renter. Dette bidrar til økt boligbygging. Investeringene i petroleumsvirksomheten har vært økende, og vil trolig holde seg høye også de neste årene, dog med lavere vekstrater. Utviklingen i oljeprisen blir en viktig faktor, der vi har lagt til grunn en noe lavere pris enn nivået høsten 2012.

Industriproduksjonen for landet som helhet ventes å gå opp i år, så også i Møre og Romsdal. Byggeaktiviteten i fylket holder seg godt oppe. Produksjonen i privat tjenesteyting ventes å øke noe mer enn i fjor, mens produksjonen i offentlig forvaltning øker mindre enn i fjor og mindre enn i økonomien ellers.

Møre og Romsdal hadde oppgang i sysselsettingen i første halvår i år, med økt sysselsetting i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og i privat og offentlig tjenesteyting, mens sysselsettingen i primærnæringene fortsatt trekker noe ned. Anslag viser klar sysselsettingsøkning i år, målt som årsgjennomsnitt, og noe sterkere vekst enn i fjor, om enn litt lavere enn landsgjennomsnittet. Det foregår samtidig en vekst i arbeidsstyrken, men ikke mer enn at arbeidsledigheten på årsbasis ventes å ligge noe lavere i år enn i fjor, og fortsatt en del lavere enn på landsbasis.

Sysselsettingsutviklingen i Møre og Romsdal ventes å bli positiv også til neste år og i 2014, med en ventet oppgang litt i underkant av anslått vekst for landet som helhet. Sysselsettingen i primærnæringene ventes fortsatt å trekke litt ned, mens det ventes positiv utvikling i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og i privat og offentlig tjenesteyting.

Folketallet i Møre og Romsdal gikk klart opp i året som gikk. Vi må helt tilbake til 1953 for å finne et år med sterkere befolkningsøkning. Dette har sammenheng med en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, at overskuddet i nettoinnvandringen fra utlandet fortsatt holder seg høyt, samtidig som utflyttingen til andre regioner i Norge kun går moderat opp. Veksten i folketallet ventes å fortsette. Det samme gjelder antall personer i yrkesaktiv alder. Den anslåtte utviklingen i arbeidsstyrken og sysselsettingen indikerer små endringer i arbeidsledigheten i Møre og Romsdal de neste to årene.

Om publikasjonen

Tittel

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Konjunkturtendensene per september 2012

Ansvarlige

Håvard Hungnes, Lasse Sigbjørn Stambøl, Torbjørn Eika

Serie og -nummer

Rapporter 2012/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Sparebanken Møre

Emne

Konjunkturer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8502-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8501-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt