Rapporter 2018/10

Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk utvikling i Møre og Romsdal.

De økonomiske utsiktene i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge er kommet inn i en periode med moderat konjunkturoppgang. Mange av de drivkreftene som har virket ekspansivt under nedgangskonjunkturen de siste årene, vil ha en mer nøytral eller kontraktiv utvikling i årene som kommer. Dette gjelder spesielt penge- og finanspolitikken, bedriftenes kostnadsmessige konkurranseevne samt boliginvesteringene. Dette vil imidlertid ikke stoppe den gryende oppgangen vi ser, men bidra til å moderere den. Veksten internasjonalt ventes å ta seg opp og oljeinvesteringene vil igjen bidra positivt til aktivitets¬utviklingen. Anslagene som gis fremover indikerer at Norge vil være i en tilnærmet konjunkturnøytral situasjon i 2020.

Oljeprisen har steget i rykk og napp siden årsskiftet 2015/2016, da den var under 30 dollar fatet, til et nivå i overkant av 70 dollar i januar i år. Til tross for et fall i oljeprisen til 65 dollar i februar i år, vil en noe høyere oljepris, bedrede inter¬nasjonale konjunkturer og lavere investeringsvarepriser, ifølge våre prognoser bidra til økte oljeinvesteringer. Svekkelsen av krona etter oljeprisfallet i 2014 har gitt positive impulser til økonomien. Med en noe høyere oljepris forventes det at krona vil styrke seg noe i løpet av prognoseperioden.

Med fortsatt relativt lave renter og økende realinntektsvekst, anslås veksten i husholdningenes konsum å holde seg høy fremover. Næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien vil ta seg opp, og veksten ser ut til å bli næringsmessig bredt basert.

Etter en moderat produksjonsvekst i primærnæringene i 2017, ventes det små endringer i produksjonsveksten i år. Industriproduksjonen for landet som helhet ventes å gå opp i år, så også i Møre og Romsdal, mens produksjonen innen bygge- og anleggsvirksomhet ventes å holde seg på et høyt nivå. Produksjonen i markeds¬rettet tjenesteyting ventes å gå opp, og noe sterkere enn i fjor, mens produksjonen i offentlig forvaltning fortsatt øker, men noe mer moderat enn i fjor. Det ventes vekst i bruttoproduktet for alle næringene i fylket samlet i år, og noe sterkere enn i 2017. Veksten i samlet bruttoprodukt ventes fortsatt å øke klart også i 2019.

Møre og Romsdal hadde oppgang i samlet sysselsetting i 2017, med økt syssel¬setting i bygge- og anleggsvirksomhet, markedsrettet og offentlig tjenesteyting, mens årsgjennomsnittet i industrisysselsettingen fortsatt trakk litt ned. Anslagene viser en noe sterkere sysselsettingsvekst i 2018 enn i fjor, med fortsatt sysselsettingsvekst i bygge- og anleggsvirksomhet, markedsrettet og offentlig tjenesteyting. Industrien ventes også å få vekst i sysselsettingen, om enn moderat.

Sysselsettingsveksten i Møre og Romsdal ventes å holde seg på omtrent samme nivå som i år også i 2019, med forventet oppgang omtrent som anslått for landet som helhet, eller litt lavere. Det ventes litt sterkere vekst i industrisysselsettingen, og det ventes fortsatt positiv utvikling i bygge- og anleggsvirksomhet, markeds¬rettet og offentlig tjenesteyting, samt i noen andre næringer som blant annet omfatter produksjon og tjenester tilknyttet petroleumssektoren.

Økt aldring og flere innvandrere i yrkesaktiv alder bidrar isolert sett til å dempe yrkesdeltakelsen. Men etter noen år med små endringer i arbeidsstyrken, vil denne igjen kunne øke noe i kraft av økt aktivitet i økonomien. Vi regner med at arbeidsstyrken vil øke noe mindre enn sysselsettingen i inneværende år, slik at arbeidsledigheten går noe ned.

Foreløpige tall for 2017 viser fortsatt økning i folketallet i Møre og Romsdal, men lavere enn året før. Det er fortsatt en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, mens samlet netto innflytting, inkludert netto innvandring, fortsatt bidrar til en liten økning i folketallet. Nettoinnvandringen til fylket blir stadig lavere, noe som skyldes lavere innvandring til Norge, mens tallet for utvandring fra fylket, i likhet med på landsbasis, nå er lavere enn året før. Foreløpige tall for 2017 viser at netto innenlands utflytting holder seg omtrent på samme nivå som året før. Veksten i folketallet ventes å fortsette, men med noe lavere netto innvandring. Det samme gjør antall personer i yrkesaktiv alder, men da spesielt blant de over 50 år. Den anslåtte utviklingen i arbeidsstyrken og sysselsettingen indikerer en nedgang i arbeidsledigheten i Møre og Romsdal også i 2019.

Om publikasjonen

Tittel

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra november 2017

Ansvarlig

Håvard Hungnes og Lasse Sigbjørn Stambøl

Serie og -nummer

Rapporter 2018/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Sparebanken Møre

Emne

Konjunkturer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9707-6

ISBN (trykt)

978-82-537-9706-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

56

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt