Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Konjunkturoppgang og utsikter til lavere ledighet

Publisert:

Etter to år med konjunkturoppgang uten klare tegn til redusert arbeidsledighet, venter vi at ledigheten vil falle i tiden fremover. Redusert etterspørsel både hjemme og ute, vil imidlertid bremse veksten i aktivitetsnivået neste år. Kronekursen har styrket seg, på bakgrunn av høye oljepriser og relativt lav inflasjon i Norge. Vi venter at krona vil holde seg sterk samtidig som vi fortsatt får lav inflasjon og lave renter i flere år fremover.

Veksten i norsk økonomi fortsatte i første halvår 2005, og konjunkturoppgangen fortsetter med uforminsket styrke. Tjenesteytende næringer drar nytte av den høye forbruksveksten, bygge- og anleggssektoren merker veksten i boliginvesteringene og industrien opplever økt etterspørsel fra utlandet og fra oljeinvesteringene. Konjunkturoppgangen er altså bredt basert både når det gjelder hvilke etterspørselskomponenter som øker og hvilke sektorer som drar nytte av oppgangen.

Vi forventer at oppgangen fortsetter til begynnelsen av 2006. Svakere vekst i norske eksportmarkeder, sterk vekst i oljeinvesteringene som snur til nedgang og en moderat innstrammende finanspolitikk bidrar til omslag med lavere vekst. Dessuten blir stimulansene fra lave renter på husholdningenes forbruk og boliginvesteringer etter hvert svakere.

Med omtrent samme rente og prisstigningstakt som i euroområdet og med fortsatt høye oljepriser, antas kronekursen å holde seg sterk de nærmeste årene. Dette, sammen med moderat lønnsvekst, bidrar til å holde inflasjonen under 2,5 prosent. Vi venter at norsk økonomi går inn i en moderat nedgangskonjunktur i løpet av neste år. Det er derfor lagt til grunn uendrede renter i Norge frem til 2008.

Den internasjonale konjunkturnedgangen ventes å snu til oppgang i 2008, og rentene i utlandet vil da trolig øke noe. Petroleumsfondet vil da ha vokst så mye at en ifølge handlingsregelen kan føre en klart mer ekspansiv finanspolitikk i 2008, noe som bidrar til at også de norske konjunkturene tar seg opp. Siden den norske lavkonjunkturen blir svært moderat, vil det være begrenset med ledig produksjonskapasitet i den begynnende oppgangskonjunkturen. Da er det grunn til å tro at pengepolitikken i Norge også vil bli strammet noe til. Vi legger til grunn at norske renter følger renteøkningene i utlandet med et lite tidsetterslep.

En økning i antall utførte timeverk per sysselsatt, blant annet som følge av redusert sykefravær, har så langt i oppgangskonjunkturen begrenset nedgangen i ledigheten. Vi forventer imidlertid en mer markert ledighetsnedgang neste år. Etter en mer moderat sysselsettingsvekst i 2007, vil oppgangskonjunktur og klar økning i den offentlige sysselsettingen bidra til å redusere ledigheten ytterligere i 2008 og 2009.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser. 1997-2009. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004* Prognoser
  2005 2006 2007 2008 2009
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,0 3,0 4,4 4,2 3,9 3,5 2,6 2,8
Konsum i offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,7 1,4 2,3 2,1 2,3 2,5 4,1 4,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -1,0 -2,0 9,1 11,8 1,3 -1,3 0,6 1,5
Utvinning og rørtransport 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -5,3 16,9 12,3 21,8 -1,9 -4,8 -2,8 -2,6
Fastlands-Norge 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 2,5 -2,2 6,1 7,0 2,3 0,1 1,8 3,0
Næringer 9,5 8,9 -1,5 0,1 2,6 4,6 -4,9 6,0 6,9 2,2 -0,6 0,9 4,0
Bolig 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -0,6 -5,3 12,3 11,6 2,5 1,1 1,1 2,6
Offentlig forvaltning 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 1,0 9,2 -0,6 1,2 2,0 0,6 5,2 1,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 3,1 1,6 4,1 4,1 3,2 2,7 2,9 3,2
Lagerendring2 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 -0,2 -0,8 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 -0,8 1,6 0,9 -0,3 4,2 1,2 3,0 5,0
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 1,9 -0,6 -0,5 -3,3 5,7 0,1 1,2 1,8
Tradisjonelle varer 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 0,4 5,1 3,0 3,3 0,7 -0,3 2,7 5,6
Import 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 0,7 2,2 9,1 7,3 4,8 2,0 2,5 3,4
Tradisjonelle varer 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,4 4,3 11,0 7,2 4,8 2,0 2,7 3,9
Bruttonasjonalprodukt 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,1 0,4 2,9 2,6 2,8 1,8 2,7 3,5
Fastlands-Norge 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,4 0,7 3,5 3,9 2,2 1,9 2,7 3,2
Industri og bergverk 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 -3,9 1,7 2,7 -0,9 -2,7 0,3 2,8
                           
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,2 -1,2 2,0 1,7 0,4 0,4 1,3 1,6
Sysselsatte personer 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,0 -0,6 0,2 0,5 1,1 0,6 0,9 1,5
Arbeidstilbud3 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,4 0,0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0
Yrkesandel (nivå)4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,3 72,9 72,7 72,5 72,3 72,2 72,2
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,5 4,1 4,1 3,9 3,4
                           
Priser og lønninger                          
Lønn per normalårsverk 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 3,8 3,7 3,5 3,7 3,9 3,7
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,2 1,7 1,7 2,2
KPI-JAE5 .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 1,5 1,9 1,8 2,2
Eksportpris tradisjonelle varer -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,9 -2,2 7,9 2,6 -2,1 -1,2 1,8 2,0
Importpris tradisjonelle varer -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,5 0,4 3,8 -0,8 -2,7 -0,7 1,9 2,5
Boligpris6 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,1 10,2 4,2 4,0 0,8 5,1
                           
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,8 5,6 2,7 3,5 -0,2 7,3 4,7 4,6 5,3 -4,7 2,7 2,9 2,2
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 10,1 10,3 10,9 3,2 2,4 2,7 2,2
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4 3,0
Utlånsrente, banker (nivå)7 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,6 4,2 4,0 3,7 3,5 3,6 4,1
Realrente etter skatt (nivå) 1,7 3,0 3,7 2,6 3,3 4,8 2,3 2,6 1,2 0,4 0,8 0,9 0,8
Importveid kronekurs (44 land)8 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -4,7 -2,9 1,0 1,7 1,9
                           
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, milliarder kroner 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  193,9  200,3  227,8  319,4  416,1  366,3  356,2  369,6
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,8 12,8 13,5 16,9 20,3 17,9 16,9 16,7
                           
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 9,4 8,6 7,0 11,7 0,8 1,3 2,6 5,8 4,0 3,2 1,2 3,6 7,2
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,4 1,5 1,6 1,9
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 3,1
Råoljepris i kroner (nivå)9  135 96  142  252  219  197  205  257  356  368  311  312  318
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 13. september 2005. Frigitt 15. september 2005.