Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Hvor lenge vil høykonjunkturen vare?

Publisert:

Norsk økonomi er fortsatt inne i en konjunkturoppgang. Sysselsettingsveksten har så langt vært moderat og arbeidsløsheten er bare i beskjeden grad blitt redusert. Vi venter lavere ledighet fremover – også en tid etter at konjunkturtoppen blir nådd rundt kommende årsskifte. Den moderat lave lønns- og prisveksten ventes å holde seg også i tiden fremover, selv om inflasjonen trolig tar seg noe opp gjennom de første par årene.

Moderate konjunkturbevegelser

Sterk økning i petroleumsinvesteringene, en meget ekspansiv pengepolitikk, positive impulser fra finanspolitikken og en svak internasjonal konjunkturoppgang, er faktorer bak inneværende oppgang. Vi venter, som i våre tidligere konjunkturrapporter, at vekstimpulsene fra utlandet svekkes fra kommende årsskifte omtrent samtidig med at petroleumsinvesteringene begynner å avta. Uten vesentlige nye ekspansive impulser fra penge- eller finanspolitikken vil veksten i aktiviteten da normaliseres og etter hvert falle litt under trendvekst. Fra slutten av 2007 kommer norsk økonomi inn i en beskjeden lavkonjunktur.

Høye oljepriser, som vi venter vil være et varig trekk fremover, vil bidra til sterk vekst i petroleumsfondet. Dette gir grunnlag for en mer ekspansiv finanspolitikk enn tidligere antatt. Fra og med 2008 bidrar dette sammen med bedrede internasjonale konjunkturer til en ny konjunkturoppgang gjennom 2009.

Økende inflasjon?

Konsumprisveksten var svært lav i begynnelsen av 2005, men kan nå se ut til å kunne være på vei opp. Den senere tids styrking av krona skaper imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Med en importveid svekkelse av krona til et nivå i 2007 på linje med gjennomsnittet i 2004, vil inflasjonen ifølge våre anslag komme oppe i om lag 2,5 prosent. Skulle dagens valutakurser holde seg i lengre tid, er det nærmest utelukket at inflasjonsmålet nås, selv innenfor en tre års horisont.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser. 1997-2009. Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår
 
  1997 1998    1999 2000 2001 2002 2003* 2004* Prognoser
  2005 2006 2007 2008 2009
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,0 3,0 4,4 4,1 4,0 3,2 2,2 2,5
Konsum i offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,7 1,4 2,3 1,7 1,8 1,8 3,1 2,9
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -1,0 -2,0 9,1 12,5 1,5 -2,6 -0,4 1,2
Utvinning og rørtransport 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -5,3 16,9 12,3 25,0 -5,6 -8,5 -2,9 -2,7
Fastlands-Norge 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 2,5 -2,2 6,1 6,9 4,0 -0,5 0,4 2,5
Næringer 9,5 8,9 -1,5 0,1 2,6 4,6 -4,9 6,0 4,2 5,7 -0,9 0,3 4,2
Bolig 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -0,6 -5,3 12,3 15,7 3,4 0,1 0,8 1,1
Offentlig forvaltning 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 1,0 9,2 -0,6 2,1 0,3 -0,2 0,0 0,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 3,1 1,6 4,1 3,9 3,4 2,2 2,1 2,6
Lagerendring2 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 -0,2 -0,8 1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 -0,8 1,6 0,9 1,5 3,9 0,5 1,9 3,4
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 1,9 -0,6 -0,5 0,0 5,8 0,1 1,2 1,7
Tradisjonelle varer 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 0,4 5,1 3,0 3,4 1,4 0,1 2,7 5,7
Import 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 0,7 2,2 9,1 7,1 4,5 2,5 2,3 3,6
Tradisjonelle varer 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,4 4,3 11,0 5,9 4,5 2,3 2,1 3,8
Bruttonasjonalprodukt 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,1 0,4 2,9 3,1 2,8 0,9 1,7 2,3
Fastlands-Norge 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,4 0,7 3,5 3,8 2,3 1,1 1,8 2,6
Industri og bergverk 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 -3,9 1,7 2,2 0,9 -2,2 -0,6 2,1
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,2 -1,2 2,0 1,0 0,8 -0,2 0,6 0,9
Sysselsatte personer 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,0 -0,6 0,2 0,6 1,2 0,2 0,2 1,3
Arbeidstilbud3 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,4 0,0 0,2 0,5 0,9 0,5 0,3 0,7
Yrkesandel (nivå)4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,3 72,9 72,6 72,6 72,3 71,9 71,7
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,3 3,9 4,2 4,4 3,7
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 3,8 3,7 3,5 3,5 3,3 3,5
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,5 2,3 2,4 2,1 2,0
KPI-JAE5 .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,2 2,3 2,4 2,0 1,9
Eksportpris tradisjonelle varer -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,9 -2,2 7,9 1,3 -1,8 0,6 3,1 2,1
Importpris tradisjonelle varer -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,5 0,4 3,8 -1,5 -0,5 0,4 1,3 1,2
Boligpris6 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,1 8,4 2,5 2,9 -0,3 3,0
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,8 5,6 2,7 3,5 -0,2 7,3 4,7 4,6 2,9 -3,2 2,2 2,7 3,2
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 10,1 10,3 9,1 2,4 1,4 1,9 2,6
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5
Utlånsrente, banker (nivå)7 6,0 7,4 8,4 8,1 8,9 8,5 6,6 4,2 4,0 4,3 4,4 4,4 4,4
Realrente etter skatt (nivå) 1,8 3,1 3,7 2,6 3,3 4,8 2,3 2,6 1,4 0,9 0,7 1,1 1,1
Importveid kronekurs (44 land)8 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -2,7 2,0 1,4 0,5 0,4
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  193,9  200,3  227,8  258,1  255,0  248,1  268,6  304,8
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,8 12,8 13,5 14,1 13,5 12,7 13,2 14,2
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 9,4 8,6 7,0 11,7 0,8 1,3 2,6 5,8 4,0 3,2 1,2 3,6 7,2
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 2,3 2,4
Råoljepris i kroner
(nivå)9
 135 96  142  252  219  197  205  257  301  286  292  310  337
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 14.juni 2005. Frigitt 16. juni 2005.