Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Høykonjunkturen svekkes etter jubelår

Publisert:

Etter nær fem år med til dels sterk konjunkturoppgang er det nå tegn til en mer avdempet utvikling i norsk økonomi. Markert svekkelse av den økonomiske veksten hos våre handelspartnere, sterkere krone og renteøkningene som alt har funnet sted, trekker veksten ned.

Konjunkturoppgangen har vært drevet fram av sterk vekst i næringslivets investeringer, god vekst i norske eksportmarkeder og høy vekst i husholdningenes etterspørsel. Konsumet i husholdningene og ideelle organisasjoner økte med hele 6,4 prosent i fjor – den største årlige økningen siden 1985. Vi regner med at siste års renteutvikling og redusert vekst i husholdningenes inntekter vil dempe veksten i konsumet framover.

Markert internasjonal nedgang

Den amerikanske økonomien ser ut til å være på vei inn i en markert lavkonjunktur. Vi venter at nedgangen i amerikansk økonomi vil spre seg til resten av OECD-området. Også høyvekst-økonomier som Kina og India vil merke den internasjonale nedgangen, men veksten der ventes å holde seg relativt godt. Dette sammen med en svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne bidrar til en halvering av veksten i tradisjonell vareeksport fra 2007 til 2008. En ytterligere nedgang forventes fra 2008 til 2009.

Lavere renter

Den amerikanske sentralbanken har alt svart på konjunkturnedgangen med store rentekutt. Vi venter at den europeiske sentralbanken vil senke styringsrenta med 1 prosentpoeng gjennom annet halvår i år og første halvår 2009. Utsikter til lavere renter internasjonalt og til at presset i økonomien reduseres, gjør at Norges Bank trolig ikke setter styringsrenta ytterligere opp i denne omgang. Renteforskjellen til utlandet har økt, og sammen med en fortsatt høy oljepris har det bidratt til at krona har styrket seg. En ytterligere rentenedgang ute ventes å styrke krona videre. Etter hvert som denne kronestyrkingen realiseres, venter vi at Norges Bank vil sette styringsrenta ned med 0,75 prosentpoeng. Kronekursen ventes likefullt å bli styrket gjennom inneværende og neste år.

Svak økning i arbeidsledigheten framover

BNP Fastlands-Norge økte med hele 6,0 prosent i fjor – den høyeste veksten siden begynnelsen av 1970-tallet. Oppgangen i norsk økonomi har ført til en rekordhøy vekst i sysselsettingen de to siste årene, og arbeidsledigheten har gått ned til et nivå man ikke har sett på 20 år. Vi venter en klart lavere økonomisk vekst de neste årene. Dette vil slå ut i at sysselsettingen vil øke mye mindre framover enn i 2006 og 2007. Den store arbeidsinnvandringen som har muliggjort den meget sterke veksten, vil trolig reduseres framover. Dermed regner vi med at arbeidsledigheten bare vil øke moderat og på årsbasis ligge under nivået fra forrige konjunkturtopp på slutten av 1990-tallet.

Høy lønnsvekst i 2008 og økt inflasjon

God lønnsomhet i næringslivet og høyt trykk i arbeidsmarkedet har bidratt til en klar økning i lønnsveksten gjennom oppgangsperioden. Regnet som lønn per normalårsverk antar vi at lønnsveksten i år kommer opp i 6,0 prosent. Inflasjonen målt ved 12-månedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har økt noe gjennom siste halvannet år, og var i januar i år kommet opp 1,9 prosent. Vi venter at den vil øke til 2,2 prosent som gjennomsnitt i 2008, for deretter å avta som følge av sterkere krone og etter hvert litt lavere lønnsvekst. Elektrisitetsprisene var i gjennomsnitt svært lave i fjor, og en normalisering i år bidrar dermed til at veksten i konsumprisindeksen er antatt å øke fra bare 0,8 prosent i fjor til 3,5 prosent i år. Reallønnsveksten blir dermed ganske sikkert lavere i år enn i fjor, til tross for høyere nominell lønnsvekst.

Lavere investeringsvekst

Investeringene har økt kraftig gjennom hele konjunkturoppgangen og har ført til en betydelig oppbygging av kapitalbeholdningen i fastlandsnæringene. Dette sammen med svakere konjunkturer ventes å resultere i en klart avtakende investeringsvekst i årene som kommer. Oljeinvesteringene har økt relativt moderat de to foregående årene, og denne utviklingen ventes å fortsette. Boliginvesteringene økte veldig kraftig i begynnelsen av inneværende konjunkturoppgang og har fortsatt å øke, men med en klart avtakende tendens. Vi regner med at boliginvesteringene vil reduseres noe framover, men nivået på boligbyggingen vil likevel kunne holde seg oppe på et historisk høyt nivå. Vi antar at boligprisene de neste årene vil stige noe mindre enn den generelle prisveksten.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1998-2011. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* Prognoser
  2008 2009 2010 2011
 
Realøkonomi                            
Konsum i husholdninger mv. 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 4,0 4,7 6,4 3,9 3,2 3,2 3,8
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 0,7 2,9 3,2 3,2 3,0 3,1 2,7
Bruttoinvestering i fast realkapital 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 13,3 7,3 9,6 3,5 1,1 1,4 2,7
Utvinning og rørtransport 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 18,8 2,9 6,6 7,6 6,3 6,4 5,0
Fastlands-Norge 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 12,7 7,6 9,2 2,6 -0,5 0,1 2,1
Næringer 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 19,2 7,3 13,2 6,0 0,5 -0,2 3,9
Bolig 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 10,8 6,6 6,3 -2,7 -4,5 -0,5 2,1
Offentlig forvaltning 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 1,3 10,1 4,1 1,9 2,5 1,8 -2,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 4,6 4,8 6,1 3,5 2,5 2,6 3,2
Lagerendring2 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,4 -0,1 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 1,1 0,4 3,2 0,4 1,2 1,8 3,8
Råolje og naturgass -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -6,6 -2,4 -3,4 1,4 0,9 1,9
Tradisjonelle varer 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,0 6,2 9,0 4,8 0,9 2,9 6,2
Import 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,7 8,1 8,6 4,7 3,8 3,4 4,5
Tradisjonelle varer 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,1 9,6 8,2 5,2 3,1 3,7 5,5
Bruttonasjonalprodukt 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,5 3,5 1,8 1,6 2,1 3,0
Fastlands-Norge 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,6 4,8 6,0 2,8 1,5 2,3 3,3
Industri og bergverk -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 4,2 7,1 4,6 1,0 0,1 -0,1 2,0
Arbeidsmarked                            
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -2,1 1,7 1,4 2,6 4,0 2,0 0,9 1,0 1,3
Sysselsatte personer 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,2 3,4 3,8 1,3 1,0 0,6 1,1
Arbeidstilbud3 1,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,4 0,5 1,4 2,2 2,9 1,5 1,2 0,9 1,1
Yrkesandel (nivå)4 73,9 74,2 74,4 74,5 74,6 73,8 73,6 74,0 74,7 76,0 76,4 76,5 76,5 76,5
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,7 2,8 3,1 3,0
Priser og lønninger                            
Lønn per normalårsverk 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 3,8 4,9 5,6 6,0 4,7 4,3 5,2
Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,5 1,5 1,6 2,6
KPI-JAE5 .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 2,2 1,5 1,6 2,5
Eksportpris tradisjonelle varer 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,1 11,4 2,4 -6,3 -3,5 4,2 7,1
Importpris tradisjonelle varer 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,5 4,7 3,5 -3,9 -2,4 1,9 3,1
Boligpris6 9,7 9,4 14,1 7,1 4,0 1,6 10,1 7,9 12,9 12,3 2,9 0,2 0,3 4,8
Inntekter, renter og valuta                            
Husholdningenes realdisponible inntekt 5,3 2,4 3,4 -0,3 7,9 4,1 3,5 7,5 -6,5 5,5 4,8 4,2 4,2 2,8
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,8 4,7 4,3 3,1 8,4 9,1 7,4 10,2 0,1 -1,2 1,0 2,0 3,0 2,2
Pengemarkedsrente (nivå) 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 5,0 5,7 5,1 5,1 5,8
Utlånsrente, banker (nivå)7 7,4 8,4 8,0 8,8 8,4 6,5 4,2 3,9 4,3 5,7 6,6 6,2 6,0 6,6
Realrente etter skatt (nivå) 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 3,3 1,2 3,0 2,7 2,2
Importveid kronekurs (44 land)8 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,6 -1,7 -3,9 -4,2 -0,9 2,3
NOK per euro (nivå) 8,5 8,3 8,1 8,1 7,5 8,0 8,4 8,0 8,1 8,0 7,8 7,5 7,4 7,6
Utenriksøkonomi                            
Driftsbalansen, mrd. kroner -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  316,6  373,4  390,6  406,2  343,5  350,9  415,2
Driftsbalansen i prosent av BNP -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 16,3 17,3 17,0 16,6 13,9 13,6 14,9
Utlandet                            
Eksportmarkedsindikator 8,3 6,9 11,7 0,8 1,5 3,5 7,5 6,9 8,4 7,6 4,1 2,2 5,1 8,5
Konsumpris ECU/euro-området 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,0 2,0 2,0
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,1 3,3 3,6 4,2
Råoljepris i kroner (nivå)9 96  142  252  219  197  205  257  351  414  423  444  382  397  440
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 19. februar 2008. Frigitt 21. februar 2008.