Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Høy kapasitetsutnyttelse i lang tid framover

Publisert:

Den kraftige produksjons- og sysselsettingsveksten norsk økonomi har sett de siste årene, ventes å modereres noe i tiden framover. Arbeidsledigheten ventes likevel å gå ytterligere litt ned og holde seg lav. Dette bidrar til høy lønnsvekst framover og noe økt inflasjon.

Etter fire år med konjunkturoppgang fortsatte produksjonen å øke i høyt tempo i 2. kvartal i år, men med avtakende vekst. Den høye aktivitetsveksten har slått ut i meget høy etterspørsel etter arbeidskraft, og sysselsettingsveksten er rekordhøy. Dette er muliggjort gjennom en kraftig nedgang i arbeidsledigheten, stor arbeidsinnvandring og økt yrkesaktivitet. Arbeidsledigheten er i løpet av to år nær halvert og har kommet ned til nivåer vi ikke har sett siden midten av 1980-tallet.

Renteøkning

God vekst i norske eksportmarkeder, sterk vekst i oljeinvesteringene, økt offentlig etterspørsel og lav rente har drevet fram den kraftige og langvarige oppgangen i norsk økonomi. Gjennom de to siste årene har Norges Bank imidlertid dempet veksten ved gradvis å øke rentene. I august ble styringsrenta satt opp på nytt og var da kommet opp i 4,75 prosent. Vi legger til grunn at styringsrenta vil bli satt opp med ytterligere 0,5 prosentpoeng gjennom de neste fire-fem måneder. Gjennomsnittlig utlånsrente kan da etter hvert komme opp i rundt 6,5 prosent. Renteforskjellen til euro vil øke, noe som vil styrke kronekursen.

Lavere prisstigning på boliger

Husholdningenes konsum har vokst meget sterkt, men det er i det siste tendenser til at veksten modereres noe. Renteøkningene bidrar til at denne utviklingen vil fortsette en tid. Boliginvesteringene økte lite siste kvartal og vi venter en beskjeden utvikling framover. Nivået på boliginvesteringene er imidlertid høyt. Vi antar at boligprisene framover vil øke med noe mindre enn den generelle prisstigningen.

Oljeinvesteringer i vekst

Oljeinvesteringene ser ut til å fortsette å vokse. Også andre vareproduserende næringer ser ut til å øke investeringene kraftig framover, mens vi antar at veksten i investeringene i tjenestenæringene på fastlandet vil utvikle seg mer moderat.

Norsk eksport dempes

Tradisjonell vareeksport utviklet seg svakt siste kvartal, noe som kan indikere lavere etterspørsel på norske eksportmarkeder. Vi legger til grunn at et moderat internasjonalt konjunkturtilbakeslag i kommende toårsperiode vil bidra til å dempe norsk eksport framover.

Ytterligere fall i arbeidsledighet

Til tross for enkelte sterke etterspørselsimpulser fra investeringene, regner vi med noe lavere vekst i norsk etterspørsel og at etterspørselen i økende grad dekkes av import. Med en noe svakere utvikling også internasjonalt, vil BNP i Fastlands-Norge vokse noe mindre i de kommende årene enn i perioden 2004-2007. Økningen i sysselsettingen vil reduseres, men på grunn av lavere vekst i arbeidsstyrken regner vi likevel med at arbeidsledigheten vil falle ytterligere litt.

Høy lønnsvekst

God lønnsomhet i næringslivet og det meget stramme arbeidsmarkedet, bidrar til at lønnsveksten har tatt seg opp. Vi regner med at lønnsveksten vil holde seg høy også framover. Inflasjonen målt ved tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har økt noe gjennom det siste året, men var i juli fremdeles bare 1,4 prosent. Vi venter at den vil øke gradvis, til 1,8 prosent som gjennomsnitt i 2008 for så å nå 2,3 prosent i 2010. Markert vekst i elektrisitetsprisene utover høsten og inn i 2008 ventes å øke veksten i den samlede konsumprisindeksen, fra 0,8 prosent i år til 2,7 prosent neste år.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1998-2010. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før
der ikke annet framgår
 
     1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005*    2006* Prognoser
    2007   2008   2009   2010
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 3,3 4,4 6,3 3,7 3,3 3,9
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 1,8 3,3 2,7 3,2 2,7 3,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 11,2 7,4 7,8 6,6 4,0 3,6
Utvinning og rørtransport 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 19,1 4,4 6,3 9,9 9,3 10,3
Fastlands-Norge 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 9,1 8,0 7,6 6,0 2,5 1,5
Næringer 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 10,2 8,5 8,9 8,2 3,4 3,3
Bolig 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 14,5 6,5 6,8 3,1 0,5 -2,3
Offentlig forvaltning 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 -0,5 9,1 5,7 5,1 3,4 2,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 3,9 4,7 5,6 4,0 3,0 3,2
Lagerendring2 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Eksport 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 0,7 1,6 2,9 4,6 2,4 2,9
Råolje og naturgass -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -6,5 -2,5 7,4 -0,4 -0,4
Tradisjonelle varer 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,2 5,9 7,8 3,9 5,5 6,3
Import 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,6 8,2 8,7 6,1 5,3 5,2
Tradisjonelle varer 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,2 9,7 8,8 5,8 5,1 5,8
Bruttonasjonalprodukt 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,8 3,5 3,7 2,2 2,7
Fastlands-Norge 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,5 4,6 5,1 3,1 2,7 3,1
Industri og bergverk -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 3,4 4,1 3,4 2,0 2,8 3,0
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -2,1 1,7 1,2 2,1 3,1 2,0 1,1 1,6
Sysselsatte personer 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,0 3,1 3,1 1,3 1,1 1,0
Arbeidstilbud3 1,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,4 0,5 1,1 1,8 2,3 1,3 1,0 1,1
Yrkesandel (nivå)4 73,9 74,2 74,4 74,5 74,6 73,8 73,6 73,8 74,3 75,2 75,4 75,4 75,5
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,6 2,5 2,4 2,5
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 4,0 4,3 5,6 5,9 5,5 5,6
Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 2,7 1,9 2,3
KPI-JAE5 .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 1,8 2,0 2,3
Eksportpris tradisjonelle varer 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,0 11,7 3,6 -6,0 -3,6 4,0
Importpris tradisjonelle varer 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,4 4,7 4,4 -3,2 -0,8 2,0
Boligpris6 9,7 9,4 14,1 7,1 4,0 1,6 10,1 7,9 12,9 13,3 4,5 1,1 1,9
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt 5,4 2,4 3,4 -0,3 7,9 4,2 3,5 5,4 -4,3 5,3 5,7 3,9 4,1
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,8 4,7 4,3 3,1 8,4 9,1 7,3 8,9 1,3 0,0 2,0 2,7 3,1
Pengemarkedsrente (nivå) 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 4,8 5,5 5,5 5,5
Utlånsrente, banker (nivå)7 7,9 8,1 8,2 8,8 8,5 6,0 4,1 3,9 4,3 5,5 6,3 6,5 6,5
Realrente etter skatt (nivå) 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 3,2 1,8 2,7 2,3
Importveid kronekurs (44 land)8 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,6 -1,2 -1,7 0,3 0,1
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  300,8  353,5  335,9  359,3  320,8  350,4
Driftsbalansen i prosent av BNP -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 15,5 16,4 14,9 15,1 13,2 13,6
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 8,5 6,9 11,7 0,8 1,3 3,0 7,1 6,6 8,2 6,8 3,9 4,4 6,7
Konsumpris ECU/euro-området 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,1 4,3 4,3 4,3
Råoljepris i kroner (nivå)9 96  142  252  219  197  205  257  351  414  401  380  358  381
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 4. september 2007. Frigitt 6. september 2007.