Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Gryende konjunkturoppgang

Publisert:

Norsk økonomi er fremdeles i en lavkonjunktur, men konjunkturbunnen ser ut til å være passert. Økt innenlandsk etterspørsel ventes å holde veksten oppe, og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i 2013.

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg klart opp etter sommeren. Med en vekst i BNP Fastlands-Norge i 3. kvartal som ligger over trendveksten, ser det ut til at norsk økonomi er inne i en konjunkturoppgang. Det er i første rekke utviklingen i innenlandsk etterspørsel som driver utviklingen. Vi legger til grunn en moderat vekst i internasjonal økonomi en stund framover, og i euroområdet antas det at konjunkturoppgangen først kommer i 2013. Vi oppfatter imidlertid usikkerheten om den internasjonale utviklingen som stor, og en svakere utvikling ute kan komme til å dempe eller utsette den videre norske konjunkturoppgangen.

Sprikende utvikling internasjonalt

Etter en markert gjeninnhenting etter finanskrisen, har veksten i USA siste halvår vært moderat. Vi venter at høy gjeld og en svak situasjon i arbeidsmarkedet medfører svak vekst i husholdningenes etterspørsel en tid framover. Dette sammen med antatte finanspolitiske innstramminger bidrar til moderat vekst, men et konjunkturoppsving er ventet i 2012. I enkelte europeiske land har veksten i det siste vært høy, mens den i andre land har vært svak og i noen land har endog aktivitetsnivået falt. Finanspolitisk innstramming står på menyen i mange euroland, og pengemarkedsrentene har økt noe. I tillegg er det enkelte land som sliter med store statsfinansielle utfordringer. Dette taler for en svak utvikling i euroområdet en god stund framover. I Kina og en del andre land utenfor OECD er veksten og utsiktene framover langt lysere. Samlet sett regner vi med at veksten i norske eksportmarkeder vil bli relativt lav i de neste årene, men med et oppsving i 2013.

Moderat eksportvekst

Norske eksportørers vridning mot markeder med sterk vekst bidrar til å trekke eksportvekst opp, mens svekket norsk kostnadsmessig konkurranseevne virker dempende. Eksporten av tradisjonelle varer ventes å øke årlig med 3-4 prosent i årene som kommer. Gjeninnhentingseffekter etter det kraftige eksportfallet i forbindelse med finanskrisen har bidratt til at denne eksporten ligger an til å øke med nær 6 prosent i år.

Økte boligpriser gir høyere investeringer

Det markerte fallet i boligprisene gjennom andre halvår 2008 ble raskt reversert gjennom fjoråret, og vi regner med at prisveksten blir 8,6 prosent som årsgjennomsnitt i år. Framover regner vi med at prisveksten blir mer moderat. Høy befolkningsvekst, høy realinntektsvekst og samtidig relativt lave renter, bidrar til at boligprisveksten likevel kan bli opp mot 5 prosent i de neste to årene, og enda noe høyere i 2013. Etter nesten tre år med fall, var det en viss økning i boliginvesteringene gjennom årets tre første kvartaler. Vi venter at veksten vil ta seg ytterligere opp i tiden som kommer.

Økt konsum framover

Etter at spesielle forhold knyttet til skatteinnbetalinger, temperatur og vulkansk aktivitet bidro til at husholdningenes konsum falt i 2. kvartal i år, var det en økning i 3. kvartal på godt over 5 prosent regnet som årlig rate. Økt boligformue, lav rente og høy realinntektsvekst antas å bidra til relativ høy konsumvekst i tiden framover, men litt lavere enn i forrige kvartal. Konsumet antas å øke noe mer enn inntektene, slik at husholdningenes sparing reduseres noe gjennom prognoseperioden.

Økte næringsinvesteringer

Etter to år med nedgang var det en klar økning i fastlandsnæringenes investeringer i 2. kvartal. Til tross for at de falt litt tilbake i 3. kvartal, regner vi med at bunnen er passert og at de vil fortsette å øke. Investeringene i petroleumsvirksomheten ligger an til å bli klart lavere i år enn i fjor. Vi regner imidlertid med at det vil bli en klar vekst de neste årene.

Svakt økende arbeidsledighet

Etter ett år med stillstand var det ifølge KNR en liten økning i sysselsettingen fra 2. til 3. kvartal. Vi regner med at konjunkturoppgangen gradvis vil slå ut i høyere vekst i sysselsettingen. Vi tror imidlertid også at arbeidsstyrken vil øke. Dermed kan arbeidsledigheten, etter å ha ligget svært stabilt så langt i 2010, komme til å øke litt til 3,7 prosent av arbeidsstyrken i 2011. Deretter vil ledigheten falle og i 2013 antar vi at arbeidsledighetsraten vil være kommet ned i 3,2 prosent.

Lavere lønns- og prisvekst

I år og de neste to årene anslås årslønnsveksten til rundt 3,5 prosent, mot 4,2 prosent i fjor. Konsumprisveksten ligger an til å bli 2,4 prosent i år, og komme ned i 1,4 prosent neste år. En reallønnsvekst rundt 1 prosent i år kan dermed bli doblet til neste år. Pris- og lønnsveksten ventes deretter å ta seg noe opp, mens reallønnsveksten kan bli om lag uforandret.

Strammere finanspolitikk

Vekstimpulsene fra finanspolitikken reduseres fra i år til i neste år. I tråd med at veksten i den private delen av økonomien øker, ventes politikkimpulsene å bli ytterligere redusert de neste årene. Vi regner med at budsjettunderskuddet i 2012 kommer ned på handlingsregelens 4-prosentbane, eller noe lavere.

Tilbake til normalt rentenivå i 2013

Styringsrenta ble sist satt opp i mai og var da 0,75 prosentpoeng høyere enn bunnivået i fjor sommer. Tremåneders pengemarkedsrente har i den senere tiden ligget rundt 2,5 prosent. Utsikter til en moderat norsk konjunkturoppgang, selv med et svært lavt rentenivå internasjonalt og lav norsk inflasjon, peker i retning av en viss økning i rentene framover. Vi tror imidlertid at styringsrentene ikke vil bli endret før i juni 2011, og da med 0,25 prosentpoeng. Deretter ser vi for oss ytterligere to renteøkninger av samme størrelse til neste år. En gradvis økning videre bringer pengemarkedsrenta opp i 5 prosent ved utgangen av 2013.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2000-2013. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* Prognoser
  2010 2011 2012 2013
 
Realøkonomi                            
Konsum i husholdninger mv. 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 4,0 4,8 5,4 1,6 0,2 3,7 4,0 4,3 4,4
Konsum i offentlig forvaltning 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 0,7 1,9 3,0 4,1 4,7 2,9 2,2 1,9 1,9
Bruttoinvestering i fast realkapital -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 13,3 11,7 12,5 2,0 -7,4 -8,1 6,1 4,6 6,4
Utvinning og rørtransport -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 18,8 4,3 6,3 5,1 5,8 -9,2 9,1 5,4 2,9
Fastlands-Norge -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 12,7 11,9 15,7 -1,4 -11,7 -4,1 5,5 4,7 6,7
Næringer -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 19,2 17,1 25,5 1,7 -15,4 -4,3 4,2 5,6 6,1
Bolig 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 10,8 4,1 2,9 -12,1 -18,9 -3,8 8,5 8,3 10,4
Offentlig forvaltning -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 1,3 11,6 9,6 4,7 7,0 -3,8 5,7 -0,4 4,6
Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 4,6 5,3 6,7 1,6 -1,1 2,0 3,8 3,7 4,1
Lagerendring 2 1,4 -1,6 0,2 -0,3 1,4 0,5 0,1 -1,4 -0,3 -2,6 2,7 0,1 0,0 0,0
Eksport 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 1,1 0,0 2,3 1,0 -4,0 -1,5 2,0 1,7 2,0
Råolje og naturgass 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -6,5 -2,4 -2,0 -1,2 -5,8 0,8 -0,7 -0,8
Tradisjonelle varer 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,0 6,2 8,5 4,2 -8,2 5,8 3,7 2,9 3,8
Import 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,7 8,4 8,6 4,3 -11,4 8,6 5,3 4,8 6,3
Tradisjonelle varer 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,1 11,5 8,2 -0,5 -13,1 7,8 6,3 7,3 7,3
Bruttonasjonalprodukt 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,3 2,7 0,8 -1,4 0,0 2,7 2,5 2,6
Fastlands-Norge 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,6 4,9 5,6 1,8 -1,3 2,0 3,0 3,4 3,5
Industri og bergverk -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 4,2 3,1 3,2 2,6 -5,9 2,4 2,8 3,1 3,0
Arbeidsmarked                            
Utførte timeverk i Fastlands-Norge -0,7 -1,6 -0,9 -2,1 1,7 1,4 3,1 4,3 3,4 -1,9 0,4 1,2 1,6 1,8
Sysselsatte personer 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,2 3,6 4,1 3,2 -0,4 -0,1 1,1 1,8 2,3
Arbeidstilbud 3 0,7 0,5 0,7 -0,1 0,3 0,7 2,0 2,5 3,4 0,0 0,4 1,5 1,8 1,8
Yrkesandel (nivå) 3 72,5 72,5 72,5 71,9 71,6 71,4 72,0 72,7 74,0 72,8 72,0 72,1 72,4 73,0
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,5 3,7 3,6 3,2
Priser og lønninger                            
Årslønn 4,4 4,8 5,7 4,5 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,5 3,4 3,6 4,5
Konsumprisindeksen (KPI) 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,4 1,4 1,5 2,5
KPI-JAE 4 .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 1,3 1,7 2,3
Eksportpris tradisjonelle varer 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,1 11,4 2,7 2,4 -6,1 3,2 4,4 2,4 3,4
Importpris tradisjonelle varer 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,5 4,0 4,1 4,7 -1,3 -0,6 0,9 -0,4 1,5
Boligpris 5 15,7 7,0 5,0 1,7 7,7 9,5 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,6 4,9 4,7 7,5
Inntekter, renter og valuta                            
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 -0,3 8,0 4,4 3,6 7,6 -6,5 6,3 3,5 4,5 3,4 3,4 3,9 3,4
Husholdningenes sparerate (nivå) 4,3 3,1 8,4 9,1 7,4 10,2 0,1 1,5 3,8 7,5 7,1 6,6 6,3 5,5
Pengemarkedsrente (nivå) 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 5,0 6,2 2,5 2,5 2,7 3,6 4,6
Utlånsrente, banker (nivå) 6 8,0 8,8 8,4 6,5 4,2 3,9 4,3 5,7 7,3 4,9 4,5 4,7 5,2 6,0
Realrente etter skatt (nivå) 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 3,3 1,5 1,4 0,8 2,0 2,2 1,9
Importveid kronekurs (44 land) 7 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,7 -1,8 0,0 3,3 -3,7 0,5 -1,1 -0,2
NOK per euro (nivå) 8,1 8,1 7,5 8,0 8,4 8,0 8,1 8,0 8,2 8,7 8,0 8,0 8,0 8,0
Utenriksøkonomi                            
Driftsbalansen, mrd. kroner  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  316,6  372,1  320,5  449,1  311,8  316,7  376,5  379,2  396,5
Driftsbalansen i prosent av BNP 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 16,3 17,2 14,1 17,8 13,1 12,8 14,4 13,9 13,6
Utlandet                            
Eksportmarkedsindikator 11,7 0,8 1,2 4,5 6,9 6,1 8,9 8,0 1,3 -8,8 7,4 5,1 4,7 6,0
Konsumpris euro-området 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,6 1,5 1,6 1,8
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,7 1,1 1,6 2,4
Råoljepris i kroner (nivå) 8  251  223  198  201  255  355  423  422  536  388  487  510  521  561
 
1   Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2   Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3   Ifølge AKU.
4   KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5   Brudd i serien i 2004.
6   Gjennomsnitt for året.
7   Positivt fortegn innebærer depresiering.
8   Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde:  Statistisk sentralbyrå. Informasjon t.o.m. 1. desember er benyttet.