Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Forsterket høykonjunktur

Publisert:

Høykonjunkturen i norsk økonomi har forsterket seg. BNP Fastlands-Norge vokste gjennom første halvår med nærmere fire prosent regnet som årlig rate. Arbeidsledigheten er nå nesten like lav som under konjunkturtoppen på slutten av 1990-tallet. Til tross for høy fart i økonomien er inflasjonen meget lav. Lønns- og prisveksten kommer imidlertid til å øke framover.

Høy internasjonal vekst og lav rente er noen av faktorene bak tre års konjunkturoppgang i Norge. Det har vært høy vekst både i etterspørselen fra fastlandsøkonomien, i oljeinvesteringene og i eksporten av varer og tjenester fra fastlandet. Dette har bidratt til at det har vært vekst i de fleste næringer. Som en respons på aktivitetsveksten, har Norges Bank satt opp styringsrenta med 1,25 prosentpoeng i løpet av vel ett år. Vi legger til grunn at styringsrenta blir økt med ytterligere 0,5 prosentpoeng, og at pengemarkedsrenta dermed kommer opp på om lag 3,75 prosent fra årsskiftet.

Vi har som tidligere lagt til grunn en moderat konjunkturnedgang i USA gjennom 2007 og 2008, og at utviklingen også i EU blir svak neste år. Dette bidrar til en svakere eksportutvikling framover. Vi venter også at oljeinvesteringene reelt sett vil gå litt ned fra i år til neste år. Sammen med litt høyere renter tror vi dette vil bidra til at veksten i fastlandsøkonomien dempes klart i tiden framover. Ledigheten ventes imidlertid å holde seg om lag på dagens lave nivå.

Tatt i betraktning av aktivitetsnivået i norsk økonomi og økningen i energiprisene er veksten i lønninger og konsumpriser meget moderat. Lønnsveksten i år anslås til 4 prosent, men høy lønnsomhet i næringslivet og forholdsvis stort press i arbeidsmarkedet ventes å bringe lønnsveksten opp til 5 prosent neste år.

En må tilbake til 2004 for å finne en så lav vekst i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) som i august i år. Mens prisene på oljerelaterte produkter kan ha nådd toppen, står vi i høst foran en sterk vekst i elektrisitetsprisene til husholdningene. Samlet KPI vil øke betydelig i månedene framover og antakelig komme over tre prosent før jul. Elektrisitetsprisene ventes imidlertid å falle klart på vårparten neste år, slik at KPI som årsgjennomsnitt kan komme ned i 1,5 prosent i 2007, mot 2,4 prosent i år. Litt høyere lønnsvekst og lavere produktivitetsvekst kan sammen med svakere krone bidra til at den underliggende prisveksten målt med KPI-JAE, tar seg opp fra et gjennomsnitt på anslagsvis 0,8 prosent i år, til i området 1,5-2,0 prosent i perioden 2007-2009.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1997-2009. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke
annet framgår
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* Prognoser
  2006 2007 2008 2009
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv.       3,2       2,7       3,3       3,9       1,8       3,0       2,9       4,7       3,4       3,5       3,7       3,0       3,7
Konsum i offentlig forvaltning 2,5 3,3 3,2 1,3 5,8 3,7 1,3 2,2 1,5 2,5 2,4 3,9 3,7
Bruttoinvestering i fast realkapital 15,5 13,1 -5,6 -3,6 -0,7 -1,0 0,2 8,1 10,9 7,7 -0,1 0,2 0,0
Utvinning og rørtransport 24,9 22,2 -13,1 -23,0 -4,1 -5,3 16,1 7,8 15,6 5,2 -1,8 -0,7 0,0
Fastlands-Norge 11,8 8,6 -0,1 -1,2 4,3 2,5 -3,7 7,8 8,8 7,0 0,5 0,6 0,4
Næringer 9,5 8,9 -1,5 0,1 2,6 4,6 -11,7 8,0 9,8 4,6 3,4 -0,2 -1,3
Bolig 12,1 7,8 3,0 5,6 8,2 -0,6 2,0 12,3 14,5 5,8 -0,2 0,0 0,9
Offentlig forvaltning 18,0 8,6 0,5 -11,4 4,2 1,0 10,5 1,9 -0,8 14,7 -4,8 3,6 3,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,5 3,9 2,6 2,3 3,2 3,1 1,4 4,5 3,8 3,9 2,8 2,8 3,1
Lagerendring2 0,8 0,4 -0,5 0,8 -1,2 -0,2 -0,3 1,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Eksport 7,7 0,6 2,8 4,0 5,0 -0,8 0,2 0,6 0,7 1,5 4,7 2,8 -0,1
Råolje og naturgass 4,1 -5,8 0,4 4,1 8,8 1,9 -0,7 -0,7 -4,1 -4,1 9,1 4,3 -2,7
Tradisjonelle varer 7,6 5,4 2,2 5,1 1,5 0,4 4,4 3,4 5,8 5,0 1,9 1,9 2,4
Import 12,4 8,5 -1,8 2,7 0,9 0,7 1,1 8,9 7,4 8,2 3,7 2,0 3,7
Tradisjonelle varer 8,5 9,0 -1,9 3,8 3,6 3,4 5,1 10,2 8,3 7,7 3,4 2,2 3,5
Bruttonasjonalprodukt 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,1 1,1 3,1 2,3 2,1 2,9 2,8 1,4
Fastlands-Norge 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,4 1,4 3,8 3,7 3,2 2,1 2,3 2,2
Industri og bergverk 3,6 -0,7 0,1 -0,8 -0,1 -0,1 2,9 4,7 2,4 3,2 0,7 -0,2 0,2
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 2,3 0,6 -0,7 -1,2 -1,2 -1,7 2,0 0,9 1,8 1,1 1,1 0,8
Sysselsatte personer 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,0 -1,1 0,4 0,7 2,5 1,0 0,6 1,0
Arbeidstilbud3 2,1 1,6 0,8 0,7 0,3 0,4 -0,5 0,4 0,8 1,3 1,0 0,8 0,8
Yrkesandel (nivå)4 72,7 73,6 73,8 74,0 73,9 73,8 73,0 72,8 72,7 72,9 72,9 72,7 72,6
Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 3,3 3,5 3,3
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 4,8 6,6 5,3 4,5 5,1 5,3 3,9 4,3 3,6 4,0 5,0 4,5 3,5
Konsumprisindeksen (KPI) 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,4 1,5 1,1 1,7
KPI-JAE5 .. .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,7 1,6 1,8
Eksportpris tradisjonelle varer -0,6 2,0 -0,4 9,9 -1,6 -8,9 -2,3 8,4 3,5 10,9 -3,2 -6,9 2,8
Importpris tradisjonelle varer -1,2 1,1 -2,9 5,1 -0,7 -7,5 -0,3 4,5 0,4 2,3 -0,9 -2,3 1,3
Boligpris6 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,1 7,9 12,8 5,1 2,9 2,8
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt 3,8 5,6 2,7 3,5 -0,2 7,3 4,3 4,7 6,7 -5,7 5,5 4,9 3,1
Husholdningenes sparerate (nivå) 2,9 5,9 5,6 5,2 4,2 9,0 9,7 9,8 12,6 4,3 6,2 7,9 7,4
Pengemarkedsrente (nivå) 3,7 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 3,8 3,8 3,8
Utlånsrente, banker (nivå)7 5,9 7,9 8,1 8,2 8,8 8,5 6,0 4,1 3,9 4,3 4,9 4,9 4,9
Realrente etter skatt (nivå) 1,7 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,7 2,0 2,5 1,9
Importveid kronekurs (44 land)8 -0,4 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,1 0,3 0,0 0,0
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner 70,5 0,5 66,4  228,9  235,2  193,9  204,3  233,0  316,5  390,0  368,8  321,3  295,3
Driftsbalansen i prosent av BNP 6,3 0,0 5,4 15,6 15,4 12,8 13,0 13,6 16,6 18,6 17,2 14,9 13,4
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 9,3 8,5 6,7 11,6 0,7 1,2 3,0 7,0 6,2 7,9 4,8 1,6 2,9
Konsumpris ECU/euro-området 1,6 1,1 1,1 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 2,0 1,8 1,8
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,0 3,5 3,5 3,5
Råoljepris i kroner (nivå)9  135 96  142  252  219  197  205  257  351  423  360  312  312
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 12. september 2006. Frigitt 14. september 2006.