Konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Det strammer seg til i norsk økonomi

Publisert:

Den høye veksten i norsk økonomi fortsatte i 2006 med uforminsket styrke og vi har aldri tidligere registrert en så kraftig økning i sysselsettingen som i fjor. Økt rente, lavere vekst i petroleumsinvesteringene og litt svakere vekst hos våre handelspartnere bidrar til å dempe oppgangen framover, men vi tror arbeidsledigheten vil komme ytterligere litt ned. Inflasjonen øker, men blir moderat.

2006 var tredje år på rad hvor BNP for Fastlands-Norge økte med rundt 4,5 prosent. Konjunkturoppgangen slo ut i rekordhøy sysselsettingsvekst gjennom fjoråret, og vi har aldri tidligere registrert en så stor økning i antall personer i løpet av ett år som i fjor. Arbeidsledigheten falt kraftig og er nå på samme lave nivå som ved forrige konjunkturtopp på slutten av 1990-tallet. Til tross for det sterkt økte presset i arbeidsmarkedet har en så langt sett lite utslag i form av økt lønns- og prisvekst, selv om det finnes unntak. Som en respons på aktivitetsveksten, har Norges Bank satt opp styringsrenta med 2 prosentpoeng i løpet av halvannet år.

Våre vekstutsikter for 2007, er revidert opp i forhold til vår forrige konjunkturrapport. Noe høyere anslag for etterspørselen i utlandet og fra Fastlands-Norge er bakgrunnen. I tillegg har vi justert opp renteanslaget i euroområdet litt. Dette bidrar til at vi nå tror at Norges Bank vil heve renta mer enn vi tidligere har lagt til grunn. Vi antar nå at styringsrenta settes opp med ytterligere 1 prosentpoeng og at pengemarkedsrenta dermed kommer opp i 5 prosent ved utgangen av inneværende år, men at den så blir liggende der en tid framover. Dette innebærer at renteforskjellen til euroområdet vil komme opp i 1 prosentpoeng i løpet av året, noe som trolig vil bidra til at krona styrker seg en del framover. På bakgrunn av utsiktene til større press i økonomien er prognosene for 2008-2010 nå basert på at finanspolitikken blir noe mindre ekspansiv enn det som følger av en mekanisk tolkning av handlingsregelen. Dette er noe av grunnlaget bak vår forventning om uendrede renter etter 2007.

På flere områder er det nå mangel på ledige ressurser som demper den økonomiske veksten framover. Økte renter, sterkere krone, lavere vekst ute og moderate vekstimpulser fra finanspolitikken er andre faktorer bak utsiktene til at den økonomiske veksten modereres klart etter 2007. Til tross for dette tror vi norsk økonomi i hele perioden til 2010 vil preges av å være i en høykonjunktur og arbeidsledigheten anslås til å bli værende under 3 prosent.

Det sterke presset i arbeidsmarkedet sammen med gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet, bidrar til at vi tror lønnsveksten kommer klart opp i tiden framover. En klar nedgang i elektrisitetsprisene fra 2006 til 2007 sammen med en relativt sterk krone kan bringe veksten i konsumprisindeksen ned til under 0,5 prosent i år. Dermed kan reallønnsveksten bli rekordhøy. Til tross for nominelle lønnsvekstanslag rundt 5 prosent i årene deretter, regner vi med at kronestyrkingen og fortsatt negative prisimpulser fra lavkostland, vil bidra til en inflasjon klart under 2,5 prosent. Den samlede reallønnsveksten gjennom den kommende fireårsperioden anslås til formidable 15 prosent.

Makroøkonomiske hovedstørrelser 1998-2010. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året
før der ikke annet framgår
 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* Prognoser
  2007 2008 2009 2010
 
Realøkonomi                          
Konsum i husholdninger mv. 2,8 3,7 4,2 2,1 3,1 2,8 5,6 3,3 4,3 3,8 3,1 3,5 3,3
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,1 1,9 4,6 3,1 1,7 1,5 1,8 2,2 2,8 3,0 2,6 3,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 13,6 -5,4 -3,5 -1,1 -1,1 0,2 10,2 11,2 8,9 5,8 2,3 2,5 3,3
Utvinning og rørtransport 22,2 -13,0 -22,9 -4,6 -5,4 15,9 10,2 19,1 9,1 3,8 2,9 4,4 3,6
Fastlands-Norge 9,4 0,2 -1,4 3,9 2,3 -3,6 9,3 9,1 8,9 5,7 2,3 2,1 3,5
Næringer 10,4 -1,0 -0,4 2,5 4,0 -11,6 8,4 10,2 10,5 6,6 3,1 2,3 2,5
Bolig 7,7 3,0 5,6 8,1 -0,7 1,9 16,3 14,5 6,4 4,4 0,3 0,9 3,5
Offentlig forvaltning 8,5 0,4 -11,2 2,7 1,7 10,4 2,5 -0,5 8,9 5,8 3,4 3,5 5,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 4,2 2,9 2,6 3,0 3,0 1,4 5,0 3,9 4,5 3,9 3,0 3,0 3,2
Lagerendring2 0,4 -1,0 1,2 -1,3 0,1 -0,2 1,2 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Eksport 0,7 2,8 3,2 4,3 -0,3 -0,2 1,1 0,7 1,5 3,6 3,4 0,5 3,4
Råolje og naturgass -5,8 0,4 3,8 6,6 2,4 -0,6 -0,5 -5,0 -5,4 3,8 3,7 -2,9 2,3
Tradisjonelle varer 5,5 2,3 3,3 1,8 0,6 2,9 3,4 5,2 6,5 3,1 3,1 3,6 5,0
Import 8,8 -1,6 2,0 1,7 1,0 1,4 8,8 8,6 9,1 5,2 4,1 4,2 4,7
Tradisjonelle varer 9,3 -1,9 2,5 4,5 3,0 5,2 10,9 8,2 10,6 5,6 3,4 4,2 5,0
Bruttonasjonalprodukt 2,7 2,0 3,3 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,9 3,3 2,6 1,5 2,7
Fastlands-Norge 4,1 2,6 2,9 2,0 1,4 1,3 4,4 4,5 4,6 3,3 2,3 2,4 2,7
Industri og bergverk -0,9 0,1 -0,6 -0,5 -0,4 3,0 5,7 3,4 4,6 1,8 0,2 1,4 1,8
Arbeidsmarked                          
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,5 0,8 -0,7 -0,9 -0,9 -2,1 1,7 1,2 2,1 2,0 1,5 1,1 1,4
Sysselsatte personer 2,7 0,9 0,6 0,4 0,4 -1,0 0,5 1,0 3,1 2,0 1,0 1,2 0,8
Arbeidstilbud3 1,7 0,9 0,9 0,5 0,7 -0,4 0,5 1,1 1,9 1,3 1,1 1,2 0,9
Yrkesandel (nivå)4 73,9 74,2 74,4 74,5 74,6 73,8 73,6 73,8 74,4 74,7 74,8 74,9 74,9
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,5 4,6 3,4 2,7 2,8 2,7 2,8
Priser og lønninger                          
Lønn per normalsårsverk 6,5 5,4 4,6 5,3 5,4 3,7 4,6 4,0 4,1 5,5 4,8 5,4 4,6
Konsumprisindeksen (KPI) 2,2 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 0,3 1,9 1,7 1,7
KPI-JAE5 .. .. .. 2,6 2,3 1,1 0,3 1,0 0,8 1,3 1,6 1,7 1,7
Eksportpris tradisjonelle varer 1,9 -0,5 11,8 -1,8 -9,1 -0,9 8,5 4,0 11,1 -0,1 -3,1 0,4 1,2
Importpris tradisjonelle varer 0,7 -2,9 6,5 -1,6 -7,2 -0,4 4,0 0,4 4,1 2,6 -1,9 -1,4 -1,1
Boligpris6 9,7 9,4 14,1 7,1 4,0 1,6 10,1 7,9 12,9 10,7 6,0 4,8 5,6
Inntekter, renter og valuta                          
Husholdningenes realdisponible inntekt .. .. 3,4 -0,3 7,9 4,2 3,8 5,2 -3,5 5,4 3,7 3,7 3,8
Husholdningenes sparerate (nivå) .. 5,0 4,5 3,1 8,4 9,1 7,6 8,9 1,4 4,3 4,9 5,1 5,6
Pengemarkedsrente (nivå) 5,8 6,5 6,8 7,2 6,9 4,1 2,0 2,2 3,1 4,6 5,0 5,0 5,0
Utlånsrente, banker (nivå)7 7,9 8,1 8,2 8,8 8,5 6,0 4,1 3,9 4,3 5,6 6,3 6,3 6,3
Realrente etter skatt (nivå) 3,1 3,7 2,7 3,3 4,8 2,2 2,5 1,3 0,8 3,7 2,6 2,9 2,9
Importveid kronekurs (44 land)8 2,5 -1,2 2,9 -3,1 -8,5 1,3 3,0 -3,9 0,6 -0,1 -1,4 -1,0 -0,9
Utenriksøkonomi                          
Driftsbalansen, mrd. kroner -3,6 69,5  222,4  247,5  192,3  195,9  221,6  300,8  365,7  297,6  288,8  264,2  271,6
Driftsbalansen i prosent av BNP -0,3 5,6 15,0 16,1 12,6 12,3 12,7 15,5 17,0 13,8 13,0 11,5 11,2
Utlandet                          
Eksportmarkedsindikator 8,5 6,7 11,6 0,7 1,2 3,0 7,0 6,7 9,4 6,5 3,7 4,2 6,5
Konsumpris ECU/euro-området 1,1 1,1 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0
3 måneders rente ECU/euro (nivå) 4,2 2,9 4,4 4,2 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Råoljepris i kroner (nivå)9 96  142  252  219  197  205  257  351  414  338  332  329  326
 
1  Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2  Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet.
4  Summen av ledige ifølge AKU og sysselsetting ekskl. utlendinger i utenriks sjøfart ifølge nasjonalregnskapet som andel av middelfolkemengden.
5  KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
6  Selveier.
7  Husholdningenes lånerente i private finansinstitusjoner. Gjennomsnitt for året.
8  Positivt fortegn innebærer depresiering.
9  Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Redaksjonen avsluttet 20. februar 2007. Frigitt 22. februar 2007.