219698_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
219698
Stadig færre blir døpt
statistikk
2015-05-06T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false
Kirkestatistikken gir informasjon om virksomheten i menighetene i Den norske kirke. I 2014 ble færre døpt enn året før.

Den norske kirke2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig færre blir døpt

35 100 personer ble døpt i Den norske kirke i 2014. Det er en nedgang på 4,2 prosent fra året før. Siden 2010 har antall dåpshandlinger sunket med 15 prosent.

Den norske kirke - hovedtall
2014Endring siste 4 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 835 973496
Andel av befolkningen74,3-3,7
Døpte35 051-6 049
Andel døpte av antall fødte59,3-7,6
Konfirmerte40 253-1 728
Andel konfirmerte av 15-åringer62,9-2,4
Kirkelige gravferder36 430-1 860
Andel kirkelige gravferder av døde90,2-2,1
 
Kirkelige vigsler8 006-1 543
Gudstjenester totalt63 022-2 630
Deltakere på gudstjenester totalt5 892 110-208 875
Deltakere per gudstjeneste93,50,6

Det var lavere dåpstall i alle deler av landet i fjor. I tall var nedgangen fra 2013 til 2014 på 1 520 dåpshandlinger, mens det samlede fallet siden 2010 utgjør 6 050 dåpshandlinger.

Andelen døpte i forhold til antall fødte var i 2014 på 59 prosent mot 62 prosent i 2013. Andelen døpte i forhold til fødte har gått nedover hvert år siden 2008.

Mindre andel av 15-åringene konfirmerer seg kirkelig

Nær 40 300 ungdommer ble konfirmert i Den norske kirke i løpet av 2014. Det er en svak økning i tallet på konfirmanter sammenliknet med 2013.

Men selv om antallet konfirmasjoner økte noe sammenliknet med året før, har den kirkelige konfirmasjonsdeltakelsen i befolkningen gått nedover de senere årene. På landsbasis ble 63 prosent av 15-åringene konfirmert i 2014, mens tilsvarende andel var 64 prosent i 2013, en nedgang på 1 prosentpoeng.

Stabile vigselstall

I 2014 ble det foretatt litt over 8 000 vielser i Den norske kirke. Det er en liten nedgang i absolutte tall sammenliknet med 2013. Men i forhold til totalt antall inngåtte ekteskap, som også viste en nedgang i 2014 (befolkningstall), har andelen holdt seg på samme nivå, 35 prosent kirkelige vielser av alle vielser i 2014.

Færre deltar på gudstjeneste

Både antall gudstjenester og deltakere på gudstjenestene har gått ned de siste årene. I 2013 var den totale gudstjenestedeltakelsen for første gang under 6 millioner. Denne tendensen har fortsatt i 2014 med totalt i underkant av 5,9 millioner deltakere, en nedgang på om lag 61 000 eller 1 prosent i forhold til 2013. I og med at det også i 2014 var avholdt færre gudstjenester enn året før, 1 000 færre gudstjenester totalt, har deltakere per gudstjeneste holdt seg stabilt med rundt 93 deltakere per gudstjeneste.

Det er størst prosentvis nedgang i deltakelse på gudstjenestene søn- og helligdager med 1,2 prosent. Totalt var 4,7 millioner til stede på de om lag 48 000 søn- og helligdagsgudstjenestene, en nedgang på 55 000 deltakere. Gudstjenestene på hverdager hadde en nedgang i antall besøk på 6 000 eller 0,5 prosent. 1,2 millioner var deltakere på gudstjenestene utenom søn- og helligdager. Julaftensgudstjenestene i 2014 hadde 564 000 deltakere, en økning på 7 000 fra året før. På påskegudstjenestene i 2014 (skjærtorsdag til og med 2. påskedag) var det 203 000 deltakere, også dette litt flere sammenliknet med 2013. I tillegg til ordinære gudstjenester ble det holdt om lag 24 000 andakter på institusjoner.

Flere deltar på kirkelige kulturarrangementer

Menighetene i Den norske kirke driver blant annet også omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Nærmere 19 000 deltok på baby- eller småbarnsang i 2014, om lag det samme antallet som de foregående årene. Tårnagenter samlet nær 10 000 deltakere og Lys Våken litt flere, 11 000 deltakere. På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,6 millioner besøkende i 2014. På disse arrangementene har deltakelsen økt med nær 10 prosent, 147 000 deltakere sammenliknet med 2013-tallene.

I 2014 kom det inn totalt om lag 304 millioner kroner til Den norske kirke gjennom offer, kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger. Dette gir 52 kroner per gudstjenestedeltaker, samme nivå som året før. 62 prosent av de innsamlede pengene gikk til egen virksomhet i 2014, en litt lavere andel enn i 2013.

Oppdatert publisering av flere variabler fra årsstatistikken skjer ved KOSTRA-publiseringene 15. mars og 15. juni i Statistikkbanken.

Færre sokn i årets rapporteringÅpne og lesLukk

Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk det aktuelle året. Sokn er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Antall sokn som har rapportert i 2013 er 1232. Antallet er blitt redusert de siste årene på grunn av sammenslåinger av sokn.