100122
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
100122
Færre døpt og konfirmert
statistikk
2013-06-19T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre døpt og konfirmert

Færre dåpshandlinger, færre konfirmasjoner og kirkelige gravferder ble utført i Den norske kirke i 2012 enn året før. Nedgangen i antall døpte var størst, med 4,1 prosent. Kirkelige vielser viser derimot en økning på 3,4 prosent.

Den norske kirke - hovedtall
2012Endring i prosent
2008 - 2012
Medlemmer av Dnk3 848 295-0,7
Døpte38 357-10,0
Konfirmerte41 186-1,1
Kirkelige vigsler8 898-15,5
Kirkelige gravferder37 673-3,0
Gudstjenester totalt64 852-4
Deltakere på gudstjenester totalt6 017 018-5
Deltakere per gudstjeneste92,8-1,1

Antall døpte viser samme tendens som årene før med færre døpte i Den norske kirke. I 2012 ble det utført 38 400 dåpshandlinger. Dette utgjør en nedgang på 1 600 fra året før. Regnet fra 2008 er nedgangen over 4 000 døpte, eller 10 prosent. Vi finner lavere dåpstall for 2012 i alle deler av landet. Andelen døpte i forhold til antall fødte var i fjor på 64 prosent, mot 66 prosent i 2011. Denne andelen har gått nedover hvert år siden 2008.

For første gang på flere år har det i 2012 vært nedgang i antall kirkelige konfirmasjoner. 41 200 lot seg konfirmere i Den norske kirke – sammenlignet med året før er nedgangen på nær 1 400. Bildet er noe mer variert hvis vi ser på de ulike bispedømmene: To bispedømmer, Oslo og Tunsberg, hadde en svak økning i antall konfirmasjoner. Andelen konfirmasjoner i kirken blant 15-åringer på landsbasis har gått ned fra 65 prosent til 64 prosent.

Flere gifter seg

I 2012 ble det inngått 24 400 ekteskap, 1 200 flere enn året før. Denne økningen gjenspeiles også i et økt antall kirkelige vielser: totalt 8 900, 300 flere vielser enn i 2011. Andelen kirkebryllup av alle inngåtte ekteskap var på 37 prosent. Ti år tilbake ble over halvparten at vielsene foretatt i Den norske kirke.

Gudstjenestedeltakelsen faller igjen

Etter flere år med nedgang i gudstjenestedeltakelsen viste tallene for 2011 en økning på 3 prosent. Tallene for 2012 viser igjen reduksjon i gudstjenestebesøket med nær 250 000 besøk, eller 4 prosent. Totalt var drøyt 6 millioner personer til stede under gudstjenestene i Den norske kirke. Nedgangen forekommer i alle landets bispedømmer. Nær 80 prosent av alle gudstjenestebesøkene fant sted på gudstjenester på søndager og helligdager, 4,8 millioner besøk. Det er på disse gudstjenestene at nedgangen var størst, med 4,3 prosent, mens nedgangen på gudstjenester på andre dager var noe svakere, 2,7 prosent. På hverdagsgudstjenestene var det 1,2 millioner besøk. I 2012 ble det imidlertid avholdt om lag 700 færre gudstjenester enn året før. For hverdagsgudstjenestene kan vi se en svak økning i gudstjenestebesøket i flere bispedømmer: Oslo, Hamar, Møre og Sør-Hålogaland. I gjennomsnitt var det 93 personer på hver avholdte gudstjeneste, litt færre enn i 2011, men på samme nivå som i 2010.

Flere gudstjenester blir avholdt med tilbud om å delta i nattverd, noe som viser seg i stadig høyere tall på nattverdsgjester, 1,25 millioner i 2012. På de over 2 200 julaftengudstjenestene var det i gjennomsnitt 247 deltakere, totalt 551 000 besøk. Ved gudstjenestene første påskedag deltok om lag 100 000, i gjennomsnitt 85 deltakere per gudstjeneste.

Ikke bare kirkelige handlinger og gudstjenester

Menighetene i Den norske kirke driver også blant annet omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Om lag 19 000 deltok på babysang eller småbarnsang i 2012, det samme antallet som de foregående årene. På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,5 millioner besøkende i 2012, også det på om lag samme nivå som året før. I 2012 kom det gjennom offer, kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger til sammen inn nær 283 millioner kroner til Den norske kirke. Dette gir 47 kroner per gudstjenestedeltaker. 63 prosent av de innsamlede pengene går til egen virksomhet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB