53716_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
53716
Flere til nattverd
statistikk
2011-06-20T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false

Den norske kirke2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere til nattverd

Det ble avholdt totalt 29 300 nattverdsgudstjenester i løpet av 2010. Det er 400 færre enn året før, mens tallet på nattverdsdeltakere har økt med nær 19 000. Dette gir et gjennomsnitt på 39 nattverdsdeltakere per nattverdsgudstjeneste.

Totalt var det godt over 1,1 millioner nattverdsgjester i 2010. Tallet på nattverdsdeltakere økte i over halvparten av bispedømmene. Størst økning var det i Borg bispedømme med 11 000 flere nattverdsgjester, eller 10 prosent, sammenlignet med året før. Sør-Hålogaland hadde 8 prosent flere nattverdsdeltakere. Selv om deltakelsen på nattverd har vært noenlunde stabil gjennom flere år, er tallet på nattverdsdeltakere i 2010 det høyeste siden 2005.

Gjennomsnittlig nattverdsdeltakelse på nattverdsgudstjenester, etter bispedømme. 2010

Færre til gudstjeneste

Det ble avholdt totalt 65 700 gudstjenester i 2010, 1 150 færre enn året før. Over 6,1 millioner deltakere var til stede på gudstjenestene, om lag 123 000 færre enn i 2009. De siste årene har tallet på deltakere ved gudstjeneste falt. I gjennomsnitt var det 93 deltakere på hver gudstjeneste i fjor, det samme nivået som året før.

Det ble avholdt 1 000 færre gudstjenester utenom søn- og helligdager i 2010 sammenlignet med året før. Både på gudstjenester på søn- og helligdager og på gudstjenester utenom søn- og helligdager gikk totalt deltakertall tilbake i fjor. 20 prosent av alle deltakerne var på gudstjeneste utenom søn- og helligdag. Nesten alle bispedømmene hadde nedgang i totalt antall gudstjenester og totalt antall deltakere. To bispedømmer hadde økning i deltakere på søn- og helligdagsgudstjenester, mens tre bispedømmer hadde økning på gudstjenester utenom søn- og helligdager.

Svak nedgang i kirkelig dåp, men flere konfirmanter

Dåp og konfirmasjon viser samme tendens som årene før, færre dåp og flere konfirmasjoner i Den norske kirke. I 2010 ble det utført nær 41 100 dåpshandlinger, en nedgang på vel 800 fra året før. Andelen døpte i forhold til antall fødte var på 67 prosent, mens andelen var 68 prosent i 2009.

Innmeldte og utmeldte i Den norske kirke. 2005-2010

Nær 42 000 ble konfirmert i Den norske kirke i 2010, 100 flere enn året før. Andelen 15-åringer som ble konfirmert i kirken, falt likevel med 0,6 prosentpoeng, på grunn av at det var totalt flere 15-åringer i 2010 enn i 2009.

Av i alt 23 600 ekteskap som ble inngått i 2010, var det 9 550 par som giftet seg i Den norske kirke. Det ble registrert vel 38 300 gravferder i Den norske kirke i 2010. Dette svarer til om lag 91 prosent av antall døde i fjor.

Færre utmeldelser av Den norske kirke

6 500 personer meldte seg ut, mens 1 100 meldte seg inn, i Den norske kirke i 2010. Det er en nedgang i antall utmeldelser på om lag 40 prosent fra året før. Antall innmeldte gikk ned med 700. Ved årsskiftet 2010/2011 var 78 prosent av befolkningen medlem av Den norske kirke.

Ikke bare kirkelige handlinger og gudstjenester

Soknene i Den norske kirke driver også blant annet omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Om lag 19 000 deltok på babysang eller småbarnsang i 2010. På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,3 millioner besøkende.

Om tallgrunnlaget

Statistikken baserer seg på skjemaet ”Årsstatistikk for Den norske kirke” sendt inn via KOSTRA-portalen til SSB. Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk. For 2010-årgangen er alle sokn med i statistikken, det vil si at 1 257 sokn har rapportert og danner grunnlaget for statistikken. Se også rapporteringssiden for KOSTRA Kirke .

Tabeller: