Tidsbruksundersøkelsen 2010

Vi bruker mer tid alene

Publisert:

Vi er mer alene nå enn vi var i 1990 og 2000. Vi er en time og tre kvarter mer alene per døgn enn hva vi var for 20 år siden. Menn er mer alene enn kvinner, mens barn og unge er minst alene.

Tid tilbrakt alene og sammen med andre personer en gjennomsnittsdag, alder 16-74 år. 1990, 2000 og 2010. Timer og minutter

I 2000 var vi nesten en time mer alene per døgn enn vi var i 1990. Fra 2000 til 2010 økte dette videre, og nå er vi en time og tre kvarter mer alene enn for 20 år siden. Det har vært en økning i alle aldersgrupper alle dager i uka. Dette er gjennomsnittstall basert på alle dager i et helt år.

Menn er mer alene enn kvinner

Når man sover, regnes det som å være alene. 2010-tallene viser at menn er nær en halv time mer alene enn kvinner i løpet av et døgn. Barna er minst alene, og de unge er også mindre alene enn andre. De eldre er mest alene.

Vi er relativt sett mer alene når vi er på reise enn når vi er på andre oppholdssteder, hvis vi ser bort fra hjemmet, hvor vi sover. Vi er mer sammen med andre når vi holder på med fritidsaktiviteter enn andre aktiviteter, bortsett fra i utdanning. Vi er alene i omtrent halvparten av arbeidstiden. Menn er noe mer alene på jobben enn kvinner.

Når vi er mer alene, er vi naturlig nok mindre sammen med andre. I løpet av døgnet er det personer i aldersgruppen 9-15 år og 16-24 år som er mest sammen med personer utenom egne husholdsmedlemmer. For begge disse gruppene er tiden godt over seks timer. Dette synker riktignok med alderen. Blant 67-74-åringer er tiden sammen med bare andre på noe under to og en halv time i løpet av døgnet. Mens 9-15-åringene er sammen med bare husholdsmedlemmer i nærmere tre og en halv time, bruker 16-24-åringene kun omtrent to timer av døgnet på det samme.

Tid tilbrakt sammen med egne barn i ulike aldersgrupper en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 2010. Timer og minutter

Mindre hjemme

I forhold til 1980 var vi mindre hjemme i 2010, men det har ikke vært noen stor endring fra tallene i 1990 og 2000. Blant menn har tiden hjemme økt de siste ti åra, mens den har sunket blant kvinner. Barn er i gjennomsnitt mindre hjemme enn voksne, til sammen 14 og en halv time per døgn. Eldre er hjemme nesten 18 og en halv time per døgn.

Siden 1990 har andelen som har vært hjemme hos andre i løpet av døgnet sunket. Det er de unge som er mest hjemme hos andre, men andelen var betydelig lavere i 2010 enn i 2000. Godt voksne og eldre bruker derimot mer tid på hytta enn andre aldersgrupper.

Mest privatbil

Når vi er på reise, er privatbilen det viktigste transportmidlet. Andelen som bruker bil, har økt betydelig mellom 1980 og 1990, men har holdt seg nokså stabil de siste 20 åra. Tiden vi sitter i bilen per døgn har holdt seg temmelig konstant i denne perioden. 70 prosent brukte bil som transportmiddel per døgn i 2010. Det er blitt mindre forskjeller mellom kjønnene når det gjelder bilbruk i disse åra, men det er fremdeles menn som bruker mest tid i bilen i løpet av døgnet. Økningen i bilbruken har vært størst blant de eldste.

Det har vært ubetydelig endring i bruken av offentlig transport og bruk av beina når man er på reise. I gjennomsnitt reiser 16 prosent med offentlig transport per døgn i 2010, mens 35 prosent brukte beina når de skulle til ulike bestemmelsessteder.

Kvinner mest sammen med små barn

I tidsbruksundersøkelsene vil samvær si at personene oppholder seg på samme sted, og at det er en viss grad av kontakt mellom dem. Kvinner er betydelig mer sammen med sine egne småbarn per døgn enn menn. Denne forskjellen jevner seg ut når barna blir større (figur 2).

Tidene skifter

I publikasjonen Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 (Statistiske analyser 125) kan du lese flere av resultatene fra den landsomfattende undersøkelsen om tidsbruk.

Vi sovner seinere

Det har vært en gradvis tendens til at vi sovner seinere på kvelden fra 1980 til 2010. I samme periode er fjernsynsseingen blitt mer spredt utover døgnet. Det er bare en liten forskjell i disse tidsbruksvanene mellom 2000 og 2010.

Lørdag formiddag mellom klokken 11.30 og 12.00 er den perioden i uka som i størst grad er avsatt til husholdsarbeid, utenom innkjøp. Da bedriver 31 prosent av befolkningen denne type aktivitet.

Les også artikkelen Mindre fritid, mer husholdsarbeid .

Kontakt