Statistiske analyser 125

Tidsbruk 1971-2010

Tidene skifter

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Tidsbruk

Tidsbruksundersøkelsen er en kartlegging av hva folk gjør og deres samværsmønster. Den viser også hvilke aktiviteter vi utfører i løpet av døgnet, og hvor mye tid vi bruker på dem.

Med Tidsbruksundersøkelsen 2010 har Statistisk sentralbyrå utført fem slike kartlegginger. De fire forrige ble gjennomført i 1971, 1980, 1990 og 2000.

Undersøkelsen viser blant annet at det har skjedd betydelige endringer i tidsbruken vår i denne 40-årsperioden. Tiden til fritidsaktiviteter har blant annet økt med omtrent én time, mens husholdsarbeid har sunket med omtrent tre kvarter.

Undersøkelsen bygger på et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år som har ført hefter i to døgn fra februar 2010 til februar 2011. Der har de notert hva de gjør, hvem de er sammen med, og hvor de oppholder seg. Det er ført hefter for hver dag i løpet av disse tolv månedene.

Tidsbruksundersøkelsen er en kartlegging av hva folk gjør og deres samværsmønster. Et representativt utvalg av befolkningen på 3 975 personer i alderen 9-79 år har fra februar 2010 til februar 2011 ført hefter i to døgn, der de har notert hva de gjør, hvem de er sammen med, og hvor de oppholder seg. Det er ført hefter for hver dag i løpet av disse tolv månedene. Undersøkelsen viser hvor mye tid befolkningen som helhet, og ulike grupper, bruker til yrkesarbeid, husholdsarbeid, utdanning, fritidsaktiviteter samt søvn og måltider. Den gir et bilde av tidsbruken på ulike tider av døgnet, ulike dager i uka og ulike tider av året. Med Tidsbruksundersøkelsen 2010 har Statistisk sentralbyrå utført fem slike kartlegginger. De fire forrige ble gjennomført i 1971, 1980, 1990 og 2000.

Undersøkelsen viser blant annet at det har skjedd betydelige endringer i tidsbruken vår i denne 40-årsperioden. Tiden til fritidsaktiviteter har økt med omtrent én time, mens husholdsarbeid har sunket med omtrent tre kvarter. Personlige behov, slik som søvn og måltider, har sunket med omtrent et kvarter. Det er ingen entydig endring i tiden som er brukt til inntektsgivende arbeid. Andelen menn som utfører inntektsgivende arbeid en gjennomsnittsdag, har sunket fra 64 prosent til 48 prosent fra 1971 til 2010. Blant kvinner har det vært en økning fra 32 prosent til 39 prosent i den samme perioden.

Totalt sett brukte menn 47 minutter mer til husholdsarbeid per dag i 2010 enn i 1971. Blant kvinnene har det vært en nedgang på 2 timer og 5 minutter. For mennene skyldes økningen i første rekke at det er flere som tar del i denne typen arbeid, ikke at de som gjør det bruker mer tid.

Kvinner brukte 28 prosent mer tid enn menn til husholdsarbeid i 2010. Det var omvendt for inntektsarbeid; menn brukte 38 prosent mer tid på dette enn kvinner gjorde.

Tiden til sosialt samvær som hovedaktivitet har sunket fra 1980 til 2010. Særlig det siste tiåret er det blitt færre som har sosialt samvær. Fjernsynsseing har derimot økt blant begge kjønn. Dette gjelder både andelen som ser på fjernsyn per dag, og tiden de bruker til det. Den totale lesingen av ulike massemedier som hovedaktivitet har sunket fra 45 minutter til 31 minutter mellom 1980 og 2010. Dette skyldes ikke at de som leser, bruker særlig mindre tid på det, men at en mindre andel av befolkningen bruker tid til lesing som hovedaktivitet. Mens 70 prosent brukte tid på trykte medier per dag i 1980, var andelen 52 prosent i 2010.

Både blant menn og kvinner i alle aldersgrupper har tiden som brukes til måltider, gått sakte, men nokså jevnt nedover fra 1971 til 2000. Fra 2000 til 2010 har det derimot vært en liten oppgang igjen i de fleste gruppene. Par med barn i alderen 0-6 år bruker mest tid til husholdsarbeid generelt, det vil si både husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid og innkjøp. De bruker naturlig nok særlig mye tid til omsorgarbeid. Andelen kvinner i denne gruppen som brukte tid til omsorgsarbeid per dag i 2010, var 96 prosent. Blant mennene i samme gruppe var det 84 prosent. Kvinnene brukte omtrent tre kvarter mer på omsorgsarbeid enn mennene. Til gjengjeld var det også denne gruppen som brukte minst tid til fritidsaktiviteter.

Fra 1990 til 2010 har andelen som har brukt tid til spill og lek på en gjennomsnittsdag, økt fra 4 til 13 prosent. Det er særlig bruk av dataspill som har økt. I tillegg har det vært en betydelig økning i tid til annen internett- og pc-bruk. Andelen som brukte tid til dette en gjennomsnittsdag, var 13 prosent av befolkningen i 2000. Dette har økt til 38 prosent i 2010. Samlet bruk av dataspill og andre typer pc- og internettbruk var på 32 minutter per dag i 2010. Mellom 1980 og 2010 har det vært en utvikling mot at vi sovner noe seinere på kvelden, og at vi våkner noe seinere om morgenen. Mens 72 prosent hadde startet sin nattesøvn klokka 23.30 i 1980, var andelen sunket til 56 prosent ved samme tidspunkt i 2010. I gjennomsnitt var vi tre kvarter mindre hjemme per døgn i 2010 enn 30 år tidligere. Det dominerende transportmiddelet på reise i hele trettiårsperioden har vært privatbilen. Mens nær 50 prosent benyttet dette transportmiddelet på en gjennomsnittsdag i 1980, har andelen økt til 70 prosent i 2010. I samme periode har tiden befolkningen er alene, økt med omtrent én time og tre kvarter. De som hadde barn under tre år, var 25 minutter mindre sammen med dem i 2010 enn i 2000. Mest sannsynlig har dette sammenheng med et økende tilbud av barnehageplasser de seinere åra.

Om publikasjonen

Tittel

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 125

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8272-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8271-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

226

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt