Statistiske analyser 140

Norsk mediebarometer 2013

SSB legger her fram hovedresultatene av en landsomfattende undersøkelse om folks bruk av for eksempel Internett, lydfiler, radio, tv, DVD, harddiskopptaker, kino, blader og aviser. Publikasjonen er en oppfølger av fjorårets mediebarometer.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1800 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. I 2013-undersøkelsen deltok 1826 personer.

Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka til ulike årstider. Denne publikasjonen gjengir en del av hovedtallene fra mediebruksundersøkelsene fra og med 1991.

Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at 51 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2013, mot 55 prosent i 2012. Vi brukte i gjennomsnitt 21 minutter per døgn til avislesing.

41 prosent lyttet til plater, kassetter, CD-er, MP3 eller lydfiler en gjennomsnittsdag i 2013. Blant de unge lytter åtte av ti.

75 prosent brukte PC hjemme i løpet av et døgn i fjor. Eldre kvinner bruker PC minst. 85 prosent bruker Internett i løpet av et døgn. Både menn og kvinner har økt sin bruk av Internett siste år.

Les en artikkel som omtaler flere resultater av undersøkelsen .

Noen årgangstall som ikke er tatt med i denne publikasjonen, finnes i statistikkbanken.

Formålet med denne publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen til slike medier.

Undersøkelsen om massemediebruk er finansiert av Medietilsynet.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2013

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 140

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8884-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8883-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

93

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt