Notater 2017/25

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2015

Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport.

Formålet med undersøkelsen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen på slike medier. Årlig publiseres resultatene i Norsk mediebarometer. 

Til undersøkelsen i 2015 ble det trukket et utvalg på 2 996 personer i alderen 9–79 år. Undersøkelsen ble gjennomført som en telefonundersøkelse, og dataene ble samlet inn i fire runder, en for hvert kvartal. Svarprosenten for undersøkelsen ble 62,6 prosent (andelen av utvalget som ble intervjuet). 

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den mest vanlige årsaken til frafall er at vi ikke kommer i kontakt med personene som er trukket ut, dernest at folk ikke ønsker å delta. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser. 

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det på informasjon om utdanning.

 

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2015. Dokumentasjonsrapport

Serie og -nummer

Notater 2017/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

978-82-537-9555-3

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt