Notater 2017/27

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2014

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Mediebruksundersøkelsen 2014, og inneholder informasjon om datafangstperioden, innsamlingsmetode, utvalg og utvalgstrekking, frafall og bearbeiding av data.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. Formålet med undersøkelsen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen på slike medier. Årlig publiseres resultatene i Norsk mediebarometer.

Til undersøkelsen i 2014 ble det trukket et utvalg på 2 996 personer i alderen 9–79 år. Undersøkelsen ble gjennomført som en telefonundersøkelse, og dataene ble samlet inn i fire runder, en for hvert kvartal. Svarprosenten for undersøkelsen ble 64 prosent (andelen av utvalget som ble intervjuet).

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den mest vanlige årsaken til frafall er at vi ikke kommer i kontakt med personene som er trukket ut, dernest at folk ikke ønsker å delta. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det på informasjon om utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2014 . Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Sverre Amdam

Serie og -nummer

Notater 2017/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9575-1

Antall sider

19

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt