Notater 2013/06

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2009

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalvise undersøkelser om mediebruk.

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalvise undersøkelser om mediebruk.

Det ble trukket et utvalg på 2 800 personer i alderen 9–79 år. 64 prosent av bruttoutvalget deltok i undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at personene ikke ønsket å delta, deretter at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget. Svarprosenten har ligget relativt stabilt rundt 70 prosent siden slutten av 1990-tallet. I 2008 falt svarprosenten betraktelig. Størstedelen av fallet i svarprosenten kan forklares med en økning i andelen som ikke ønsker å delta og en økning i andelen respondenter vi ikke lyktes å komme i kontakt med. I 2009 ble andelen vi ikke kom i kontakt med redusert betraktelig sammenliknet med nivået i 2008.

Rapporten undersøker om frafallet har introdusert skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Det er ingen avvik mellom kjønnene, men vi finner noen mindre avvik når det gjelder aldersfordelingen. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn personer i de andre aldersgruppene. De største avvikene finner vi likevel når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er betydelig overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse.

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2009. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2013/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8602-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8601-8

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt