Notater 2014/16

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2013

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

Til undersøkelsen i 2013 ble det trukket et utvalg på 2 989 personer i alderen 9–79 år. Vel 61 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at personene ikke ønsket å delta, deretter at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget. Det er spesielt aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskelige å få med på undersøkelsen.

I SSBs medieundersøkelser fordeles intervjuene på faste dager (referansedager). Det vil si at det på forhånd er bestemt hvilken dag en skal intervjue om. Intervjuerne foretar intervjuet dagen etter referansedagen, subsidiært to dager etter. For å få et godt bilde av mediebruken er det viktig å få til en jevn fordeling av intervju på de ulike ukedagene. I 2013 klarte vi dette ganske bra, selv om der ble litt få intervju for referansedagen onsdag. Dette skyldes at det har vært noen torsdager (når vi intervjuer om referansedagen onsdag) gjennom året hvor vi ikke ha hatt intervjuing, men også at andelen som ikke ønsker å delta er størst for denne referansedagen.

Rapporten undersøker om frafallet har introdusert skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner at avvikene mellom netto- og bruttoutvalgene generelt sett er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noen avvik når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn personer fra 45 år og oppover. De største avvikene finner vi likevel når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse.

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2013. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2014/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8898-2

Antall sider

56

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt