Rapporter 2013/45

Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

Kristin Egge-Hoveid og Toril Sandnes har skrevet rapporten «Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper» som viser endringer i tidsbruk, med spesielt fokus på forskjeller mellom kvinner og menn, i ulike aldre og i ulike familiefaser. Særlig er det fokus på tidsbruk blant mødre og fedre i småbarnsfasen og tidsbruk blant eldre kvinner og menn.

Rapporten beskriver i hovedsak fordelingen av det inntektsgivende arbeidet og det ulønnede familiearbeidet som omfatter blant annet husarbeid og omsorg for barn (husholdsarbeidet).

Menn jobber mindre, kvinner mer

Sammenligner man menn og kvinners tidsbruk, har gjennomsnittlig tid per dag til inntektsgivende arbeid økt blant kvinner og gått ned blant menn fra 1971 og frem til i dag. Menns tid til inntektsgivende arbeid har gått ned i alle aldersgrupper, men størst er nedgangen blant de yngste, noe som blant annet henger sammen med at stadig flere i denne aldersgruppen fortsatt er i utdanning. Samtidig ser vi en økning i tid til inntektsgivende arbeid for kvinnene i de fleste aldersgrupper.

Menn bruker mer tid på ulønnet familiearbeid

Kvinner, uansett aldersgruppe, brukte i 2010 mer tid på husholdsarbeid enn menn. Men menns tid til husholdsarbeid har i snitt økt per dag i alle aldersgrupper fra 1971 til 2010, samtidig som kvinnene stadig bruker mindre tid på dette. Den største nedgangen i tid brukt på husholdsarbeid er blant kvinner i alderen 25-39 år. Det vil si de som er i en fase i livet der man ofte har små barn.

Størst endringer blant småbarnsforeldre

Mye har skjedd i omfordeling av lønnet og ulønnet arbeid for mødre og fedre fra 1990-tallet og frem til i dag. Det er særlig blant foreldre med de minste barna (0-2 år) vi ser endringer i tidsbruksmønsteret. Fedre til barn i denne aldersgruppen bruker en time mindre per dag på inntektsgivende arbeid enn de gjorde i 1990, mens tiden de bruker til husholdsarbeid har økt tilsvarende, med en time. Mødrene til de minste barna har endret sitt tidsbruksmønster i motsatt retning og bruker nå mer tid til inntektsgivende arbeid og mindre tid til husholdsarbeid, men endringen er litt mer moderat enn for fedrene.

Eldre kvinner bruker mindre tid på husholdsarbeid

Den mest markante endringen i eldre kvinners tidsbruk de siste 40 årene er den sterke nedgangen i tid brukt til husholdsarbeid. Mens kvinner i alderen 67-74 år bruker over en time mindre til dette i 2010 enn i 1971, finner vi den største økningen i denne type arbeid blant menn i samme aldersgruppe. Kvinner og menn i alderen 67-74 år deler nå husholdsarbeidet likere enn menn og kvinner i alle andre aldersgrupper.

Mange eldre bruker også mye tid til aktive gjøremål. Hvor mye tid som brukes er imidlertid avhengig av hva slags helsesituasjon man har, utdanningsnivå og hvorvidt man lever i par eller ikke. Tidsbruken er, som forventet, mer preget av passive aktiviteter blant de aller eldste, de mellom 75-79 år. Det som øker mest med alderen er tiden man ser på TV, leser og slapper av. Det er imidlertid tegn til at kvinnene blir mer passive enn menn når de kommer i denne aldersgruppen og at mennene i større grad enn kvinnene holder på en aktiv livsstil.

Om publikasjonen

Tittel

Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

Ansvarlige

Kristin Egge-Hoveid, Toril Sandnes

Serie og -nummer

Rapporter 2013/45

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Likestilling, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8770-1

ISBN (trykt)

978-82-537-8769-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt