Rapporter 2013/44

Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010

Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB

Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB .

Hvert tiende år gjennomfører SSB tidsbruksundersøkelser blant befolkningen. Dette er store dagbokbaserte undersøkelser av befolkningens tidsbruk som er gjennomført siden 1970. Rapporten «Yrkes- og familiearbeid i barnefasen. Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010» av SSB forskerne Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen analyserer tallene. De har sett på endring og variasjon i fedres og mødres tid brukt til inntektsgivende arbeid og ubetalt arbeid (husholdsarbeid) som omfatter husarbeid, barneomsorg og andre oppgaver i hjemmet.

Fedre med barn under 15 år brukte i gjennomsnitt tre timer og femti minutter per dag til husholdsarbeid i 2010. Dette er en time og tjue minutter mer enn ved inngangen til 1970-tallet. Økningen var særlig markant i det siste tiåret. Fedre bruker derimot klart mindre tid til inntektsgivende arbeid enn før, og nedgangen var særlig markant på 1970-tallet og på 2000-tallet.

Mødre, på den andre siden, har redusert husholdsarbeidet betydelig siden 1970, og det er først og fremst det rutinemessige husarbeidet som har gått ned. Mødre bruker langt mer tid til inntektsgivende arbeid i dag enn i 1970.

Endret kjønnslikestilling

Rapporten skal bidra til mer kunnskap om kvinners og menns tidsbruk, særlig om endringer i kjønnslikestilling i tidsbruk og om omfang og fordeling av betalt og ubetalt arbeid i barnefasen.

Tradisjonelt har kvinner skåret mer ned på yrkesarbeidet og økt det ulønnede familiearbeidet mer enn menn når det er barn i husholdningen. En rekke familiepolitiske reformer de siste tiåra har imidlertid gjort det lettere for kvinner å kombinere jobb og barn. Det har også vært en målsetting at menn skal engasjere seg mer i hus- og omsorgsarbeidet.

Små barn har større betydning for fedres tidsbruk i hjemmet

Det å ha små barn i husholdningen har større betydning for fedres tidsbruk i yrkes- og familielivet enn før. I 1980, 1990 og 2000 var det ingen klare forskjeller i tid brukt til inntektsgivende arbeid mellom fedre med små og store barn, men i 2010 brukte fedre med barn 0-1 år klart mindre tid i yrkeslivet enn fedre med store barn (13-19 år). Dette reflekterer blant annet at fedre med små barn bruker atskillig mer tid til husholdsarbeid enn før.

Ellers ser det ikke ut til at det er noen bestemte grupper av fedre som har økt husholdsarbeidet mer enn andre grupper siden 1970-tallet. Dette tyder på at økningen i fedres husholdsarbeid har vært en generell trend, slik at fedre flest nå bruker mer tid til ulønnet familiearbeid enn de gjorde ved inngangen til 1970-tallet.

Om publikasjonen

Tittel

Yrkes- og familiearbeid i barnefasen. Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010

Ansvarlige

Ragni Hege Kitterød, Marit Rønsen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/44

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Tids- og mediebruk, Likestilling, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8768-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8767-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt