Notater 2014/07

Dokumentasjonsrapport

Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013; Tema: Idretts- og kulturaktiviteter

Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en årlig levekårsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen brukes til offisiell statistikk og er en del av EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) samarbeidet koordinert av Eurostat. Data fra undersøkelsen blir også gjort tilgjengelig for forsking.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. I 2011 ble den nasjonale levekårsundersøkelsen samordnet med den EU-forordnede undersøkelsen Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC).

Levekårsundersøkelsen EU-SILC dekker årlig et bredt levekårsområde, og i tillegg kommer temaområder for levekårsundersøkelsen, som roterer med en syklus på tre år. I løpet av en treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for Levekårsundersøkelsen EU-SILC var i 2013 idretts- og kulturaktiviteter.

Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 12 066 personer i alderen 16 år og over til undersøkelsen i 2013. Data ble samlet inn ved hjelp av PC-assistert intervjuing i perioden februar til juli 2013. Av disse var 194 personer ikke lenger i målgruppen for undersøkelsen, fordi de var utvandret, bosatt på institusjon eller døde. Svarprosenten blant de resterende var på 51,7 prosent. I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse om barn og unges fritid- og kulturaktiviteter. Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 2 000 barn og unge i alderen 6-15 år. Data ble samlet inn ved hjelp av papirskjema sendt i posten. Svarprosenten på denne postundersøkelsen var på 47 prosent.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den vanligste årsaken til frafall er at folk ikke ønsker å delta, dernest at man ikke kommer i kontakt med personene. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser. I analysesammenheng kan man beregne usikkerheten til ulike kjennemerker og teste om de forskjellene man ser mellom ulike grupper skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register: Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. Det hentes også inn opplysninger fra forrige intervju, for de som har vært med på undersøkelsen tidligere. I ettertid kobles det til informasjon om inntekt, utdanning etc.

De innsamlede dataene skal dekke både nasjonale og internasjonale statistikkbehov i forbindelse med EU-SILC (Eurostat). En del av variablene omkodes derfor for å dekke ulike behov i den nasjonale statistikken og i Eurostat. Det sendes også en anonymisert fil til NSD som kan benyttes av forskere og studenter.

Hver høst publiseres resultater fra årets undersøkelse på ssb.no med fokus på årets temaområder.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013; Tema: Idretts- og kulturaktiviteter. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Lotte Rustad Thorsen, Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2014/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8866-1

Antall sider

148

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt