Færre medlemmer i Den norske kirke

Publisert:

I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41 000 færre enn året før og hele 90 000 færre enn for fire år siden.

Gudstjenestedeltagelsen fortsetter den nedadgående trenden som er observert de siste årene. I 2016 ble det registrert i overkant av 4,4 millioner deltagere på søndag- og helligdager, mens det ble registrert nesten 1,3 millioner deltagere på gudstjenester utenom søndag- og helligdager.

Figur 1. Den norske kirke (Dnk). Deltakere på gudstjenester

Deltakere gudstjenester utenom søn- og helligdag Deltakere gudstjenester søn- og helligdag
2005 1327 5389
2006 1292 5291
2007 1254 5177
2008 1261 5069
2009 1256 4968
2010 1204 4896
2011 1280 4985
2012 1245 4767
2013 1230 4723
2014 1224 4668
2015 1206 4564
2016 1267 4419

Antallet på døpte og konfirmerte viser også en nedgang. I årets publisering benyttes en ny definisjon for antall døpte, noe som fører til ett brudd i serien.

Ny definisjon for antall døpte

Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til bispedømmenivå og landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent.

Figur 2. Den norske kirke (Dnk). Døpte og konfirmerte

Døpte Konfirmerte
2005 43016 42110
2006 43255 42587
2007 42916 42472
2008 42599 41655
2009 41920 41885
2010 41100 41981
2011 39958 42556
2012 38325 41165
2013 36572 40054
2014 35051 40253
2015 34116 39523
2016 32561 37420

I 2016 var andel kirkelige gravferder av døde 88,8 prosent. Tilsvarende tall for fire år siden var 89,7 prosent. Det ble i 2016 utført 7 535 kirkelige vigsler, 1 363 færre enn for fire år siden.

Sammenslåing gir færre sokn i 2016-rapporteringen

Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk det aktuelle året. Sokn er den grunnleggende enhet i Den norske kirke. Antall sokn som har rapportert i 2016, er 1196. Antallet er blitt redusert de siste årene på grunn av sammenslåinger av sokn.

Faktaside

Kontakt