9395_om_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hjortavg/aar
9395_om
statistikk
2017-08-30T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt2016/2017

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Antall elg, hjort, villrein og rådyr som er registrert omkommet eller felt utenom ordinær jakt.

Jaktår
Ett jaktår går fra og med 1. april til 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Registrert avgang av vilt utenom ordinær jakt

Klassifisering av hjortevilt etter alder og kjønn

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Årsfil med grunndata langtidslagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på kommunenivå om avgangen av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er gitt statistikk tilbake til jaktåret 1965/66. Fram til 1951 var avgangen utenom ordinær jakt inkludert i den ordinære fellingsstatistikken.

Brukere og bruksområder

Statistikken er laget på oppdrag for Miljødepartementet, og den er et viktig hjelpemiddel i den lokale og nasjonale forvaltningen av hjorteviltet. Offentlige etater (departementer, fylker, kommuner) og forskningsmiljøer benytter statistikken. Fagtidsskrifter, aviser og jegere er en annen viktig brukergruppe.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over registrert avgang av store rovdyr og rovfugler.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og statistikkloven § 2-1

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innrapportert drept og avlivet vilt til kommunal viltforvaltning eller politi. I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på oppgaver fra kommunal viltforvaltning.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen i perioden 2004/2005-2006/2007 skjedde via Statistisk sentralbyrås Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) på Internett.

Fra og med jaktåret 2007/2008 skjer datainnsamlingen via Hjorteviltregisteret. Alle kommuner som legger inn data i Hjorteviltregisteret, kan på en enklel måte generere rapport til SSB. Kommuner som ikke bruker Hjorteviltregisteret, sender inn papirskjema. Manglende rapportering følges opp med telefoner.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Ved uklarheter i de innsendte oppgavene blir den kommunale viltforvaltning kontaktet slik at eventuelle feil kan rettes opp.

Antall drept vilt blir summert opp og fordelt på kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det har ikke forekommet brudd i tidsserien siden statistikken ble startet opp i jaktåret 1965/66. Fra jaktåret 1990/91 ble oppgavene fordelt på hanndyr, hunndyr og kalv.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I utgangspunktet skal all avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt rapporteres, men av ulike årsaker blir ikke det alltid utført. De innsamlede oppgavene kan derfor anses for å være minimumstall.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bruke skjønn ved fastsetting av dyrets kjønn og/eller alder.

På grunn av tett oppfølging overfor rapporteringsansvarlig i kommunene, får en med resultater fra bortimot alle kommunene.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB