Skjøt færre villrein tross økning i Nordfjella

Publisert:

Det ble felt drøyt 5 500 villrein høsten 2017, rundt 600 færre enn året før. På Hardangervidda skjøt jegerne nesten 500 færre dyr, mens økte kvoter på grunn av skrantesjukebekjempelse førte til kraftig oppgang i antall felte rein i Nordfjella.

Figur 1. Antall tillatt felte og felte villrein

Tillatt felt Felt
1980 19068 10652
1981 22179 12302
1982 22007 11457
1983 23893 16069
1984 22652 12626
1985 18409 10371
1986 13032 6706
1987 15491 7647
1988 16183 8739
1989 16292 7988
1990 18396 9686
1991 17987 8859
1992 12753 6514
1993 12754 6625
1994 15862 6581
1995 18087 7777
1996 19769 9395
1997 20411 9179
1998 21933 9761
1999 22081 8992
2000 21287 7631
2001 13850 6976
2002 11367 6617
2003 8601 4417
2004 7102 3895
2005 10214 4817
2006 10986 5091
2007 9302 4670
2008 9380 5155
2009 9648 5098
2010 10521 5447
2011 13850 5423
2012 16655 5451
2013 18354 7140
2014 20966 7944
2015 20912 6507
2016 25465 6129
2017 22674 5515

– I Nordfjella villreinområde økte både fellingskvote og antall felte dyr, siden myndighetene har bestemt at hele villreinstammen i den nordlige delen av dette villreinområdet skal skytes for å hindre spredning av skrantesjuke, forklarer seniorrådgiver i SSBs seksjon for primærnæringsstatistikk, Trond Amund Steinset.

Av de 5 500 dyrene som til sammen ble skutt under årets villreinjakt, var 1 400 årskalver og 800 på halvannet år, viser statistikken over villreinjakt. 1 600 eldre bukker og 1 700 eldre simlermåtte også bøte med livet.

– Antall fellingstillatelser i landet som helhet gikk ned med rundt 2 800 dyr i 2017 sammenlignet med jaktåret før, sier Steinset - Fellingsprosenten endte på 24 prosent, det samme som forrige jaktår, legger han til.

Økt jaktuttak i Nordfjella på grunn av skrantesjuke

Årets jakt i Nordfjella villreinområde ble spesiell.

– I 2016 ble det for første gang i Norge påvist skrantesjuke hos villrein, opplyser Steinset. - Det var ei simle fra Nordfjella som først fikk påvist denne dødelige og smittsomme sjukdommen som går på hjortevilt, fortsetter han.

Sommeren 2017 ble det derfor bestemt at den om lag 2 000 dyr store villreinstammen i den nordlige sona av Nordfjella skulle skytes helt ned.

Mest mulig av nedskytingen skulle skje som en del av den ordinære jakta.

– Kvotene ble derfor økt, og det ble skutt 642 villrein, det største antallet på 20 år, sier seniorrådgiveren.

Nå er planen at resten av villreinstammen i den nordlige delen av Nordfjella skal skytes innen våren 2018. Dette skal skje for å unngå spredning av denne sjukdommen til nye områder.

– Det er Statens naturoppsyn som står for gjennomføringen av denne helt spesielle jakta, forteller Steinset.

Færre villrein felt på Hardangervidda

Hardangervidda er landets største villreinområde. Høsten 2017 ble det der skutt om lag 1 400 rein, som er bortimot 500 færre enn forrige jaktår. I dette området ble fellingskvoten redusert fra rundt 15 000 dyr i 2016 til omtrent 9 900 i 2017. Fellingsprosenten på Hardangervidda endte på 14.

Figur 2. Felte villrein

Hele landet Hardangervidda
1980 10652 5285
1981 12302 5561
1982 11457 4543
1983 16069 9459
1984 12626 6958
1985 10371 4177
1986 6706 1337
1987 7647 1977
1988 8739 1990
1989 7988 1501
1990 9686 2805
1991 8859 2843
1992 6514 751
1993 6625 1748
1994 6581 1612
1995 7777 2505
1996 9395 3622
1997 9179 3446
1998 9761 4420
1999 8992 3550
2000 7631 2683
2001 6976 2144
2002 6617 1417
2003 4417 133
2004 3895 18
2005 4817 864
2006 5091 1038
2007 4670 694
2008 5155 667
2009 5098 601
2010 5447 970
2011 5423 1388
2012 5451 1190
2013 7140 2087
2014 7944 2588
2015 6507 1680
2016 6129 1846
2017 5515 1394

Færre villreinjegere

Statistikk over hvor mange jegere som jaktet villrein høsten 2017, blir først klar neste år. Tallene fra 2016 viser imidlertid at det var vel 10 400 personer som jaktet villrein. Dette er en nedgang på omtrent 600 fra året før.

Kontakt

Faktaside