Landbrukstelling 2010

Nå telles landbruket

Publisert:

SSB er godt i gang med Landbrukstelling 2010. Dette er en fulltelling der alle landets 50 000 jordbruksbedrifter er med. SSB bruker både registre og skjema for å gjennomføre undersøkelsen.

SSB har lange tradisjoner for å kartlegge ressurs- og produksjonsgrunnlaget i jordbruket. Fra 1835 til 1900 ble det holdt dyretellinger sammen med folketellingene. Fra 1907 og med ti års mellomrom har det blitt gjennomført egne jordbruks- og landbrukstellinger. Årets telling er den 14. i rekken, og den bidrar til å dokumentere utvikling over tid. Alle publikasjoner som har blitt gitt ut i forbindelse med tellingene ligger nå fritt tilgjengelig som søkbare pdf-filer på siden Landbrukstelling 2010. Det er altså relativt enkelt å finne ut hvilket omfang jordbruket hadde i en bestemt kommune for rundt 100 år siden.

Forrige fulltelling av landbruket i Norge var i 1999, og den gang var det over 70 000 som deltok.

Registre og egen spørreundersøkelse

Det meste av datatilfanget til tellingen kommer via offentlige registre. For eksempel blir alle areal og husdyrtall hentet fra søknadene om produksjonstilskudd i jordbruket. Informasjon om økologisk jordbruk hentes fra Debio, og eiendommenes landarealer hentes nå fra flere geodatakilder. Ved å benytte data som allerede finnes, blir det enklere for den enkelte gårdbruker som dermed ikke trenger å sende samme opplysning til flere offentlige etater.

Men selv om SSB henter mye data fra registre, kommer en heller ikke denne gangen utenom et eget skjema. Skjemaet inneholder betydelig færre spørsmål enn tilfellet var i 1999, men spørsmål om arbeidsinnsats, andre næringer basert på bedriftens ressurser og en del miljøspørsmål må fortsatt hentes inn direkte fra den enkelte bruker. SSB oppfordrer flest mulig til å rapportere via Altinn. Søker man produksjonstilskudd i jordbruket via Internett, kan skjemaet til landbrukstellingen fylles ut samtidig.

Figur 1. Jordbruksbedrifter og jorbruksareal i drift

Nyttig informasjon også for næringen

I 2008 ble behovet for å gjennomføre en ny fullstendig landbrukstelling kartlagt. Svarene var entydige om at det er på tide med en ny undersøkelse. Også via internasjonale avtaler er Norge forpliktet til å gjennomføre en slik undersøkelse i 2010. Alle land i Europa gjennomfører tilsvarende undersøkelser i år. Bøndenes egne organisasjoner er for øvrig representert i Rådgivende utvalg for landbruksstatistikk, et utvalg som skal gi signaler til SSB om hvilke databehov som finnes i samfunnet. Utvalgsmedlemmene blir også benyttet når SSB ønsker kommentarer på skjema, publiseringsnivå og lignende.

Informasjonen som samles inn er viktig og nyttig også for bøndene selv. SSB er en nøytral formidler av faktagrunnlag til samfunnet, og statistikk fra SSB benyttes for eksempel i jordbruksforhandlingene.

Datamaterialet fra en fullstendig telling kan også brytes ned for å vise hvordan landbruket har utviklet seg i den enkelte kommune.

Figur 2. Antall hester og traktorer. 1949-1999

50 000 jordbruksbedrifter?

SSB kommer til å sende ut skjema til knapt 50 000 jordbruksbedrifter. En går ut fra at dette er noe i overkant av faktisk antall bedrifter som driver jordbruksareal eller husdyrhold, men når en fullstendig telling gjennomføres er det viktig at alle gårdbrukere blir kontaktet. De som ikke lenger driver selv, må gi SSB beskjed om dette - alternativt at den som har tatt over bruket fyller ut skjemaet. De som ikke lenger driver, markerer dette på skjemaet med ett kryss og returnerer skjemaet.

Figur 3. Antall melkekuer og melkeproduksjon

Flere skjema

I forbindelse med landbrukstellingen gjennomføres det også en egen hagebruksundersøkelse. Frukt-, bær-, grønnsaks- og veksthusprodusenter får et eget skjema sammen med hovedskjemaet. Skjemaet skal returneres sammen med hovedskjemaet. De som ikke søker produksjonstilskudd, får et eget skjema med spørsmål om arealanvendelse og husdyrhold.

Skjema i posten

21. juli ble skjemaene sendt fra SSB, og mottakerne fikk konvoluttene i sin postkasse i uke 30. Svarfristen er 20. august - for øvrig koordinert med Statens landbruksforvaltnings frister for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

Publisering av de første foreløpige tall er forventet allerede før jul i år.

 

Kontakt