Statistiske analyser 132

Jordbruk, skogbruk, jakt

Landbruket i Norge 2011

Landbruket i Norge 2011 viser utviklingen innenfor jordbruk, skogbruk og jakt i et 50-årsperspektiv, og inneholder statistikk på fylkesnivå.

Landbruket i Norge 2011 viser utviklingen innenfor jordbruk, skogbruk og jakt i et 50-årsperspektiv, og inneholder statistikk på fylkesnivå 1 .

Landbruk

I 2010 var det 189 000 landbrukseiendommer i Norge. Landbrukseiendommene disponerte et totalareal på 248 millioner dekar. Arealet utgjør 77 prosent av Fastlands-Norge. Jordbruksareal og produktivt skogareal utgjorde henholdsvis 10,8 og 70,6 millioner dekar. Annet areal utgjorde 166,7 millioner dekar.

Jordbruk

Fra 1959 til 2011 er antall jordbruksbedrifter redusert fra 198 000 til 45 500. I 2011 hadde disse bedriftene 10,0 millioner dekar jordbruksareal i drift. 65 prosent av arealet var eng til slått og beite, mens 30 prosent var korn og oljevekster til modning. Nærmere 90 prosent av jordbruksarealet brukes til produksjon av fôr til husdyr. I 2011 ble det blant annet produsert 323 000 tonn kjøtt, 1 480 millioner liter kumelk og 60 000 tonn egg i norsk jordbruk. Fra 1959 til 2011 er arbeidsinnsatsen i jordbruket redusert med 85 prosent, til 49 400 årsverk. Jordbruket utgjorde 1,8 prosent av den totale sysselsettingen og 0,3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt (BNP). Omtrent trefjerdedeler av inntektene kommer fra husdyrprodukter.

Skogbruk

Omtrent en fjerdedel av landarealet i Norge er produktiv skog. I 2011 stod det 878 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger. Den årlige tilveksten var på knapt 25 millioner kubikkmeter. I 2011 ble det hogd 8,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg. I tillegg ble det brukt ved tilsvarende 2,5 millioner kubikkmeter trevirke til oppvarming av norske hus og hytter. Gjennomsnittlig tømmerpris til skogeierne var 364 kroner per kubikkmeter. Skogeierne investerte 372 millioner kroner i skogkultur og skogsveger. Den norske skogindustrien sysselsatte knapt 19 000 personer dette året og hadde en samlet omsetning på 42,2 milliarder kroner. Norge eksporterte tømmer og treprodukter til en verdi av 11,9 milliarder kroner.

Jakt

Hvert år betaler omkring 200 000 nordmenn jegeravgift, mens cirka 150 000 deltar på jakt. I 2011 deltok 7 prosent av norske menn over 16 år på jakt. Andelen kvinnelige jegere øker gradvis, men de utgjør ennå bare 7 prosent av jegerne. De siste tiårene har hjorteviltbestandene økt. I jaktåret 2011/12 ble det felt 36 400 elg og 36 800 hjort. Det ble også skutt 5 400 villrein og 25 900 rådyr. Rype er det viktigste viltet for småviltjegerne. De siste ti årene har utbyttet gått ned, og i 2011/12 ble det skutt 230 000 ryper.

1 Ved sammenligning av fylkestall over tid må en være oppmerksom på at to kommuner har skiftet fylke. I 1964 ble tidligere Skoger kommune overført fra Vestfold til Buskerud, og i 2002 ble tidligere Ølen kommune flyttet fra Hordaland til Rogaland.

Om publikasjonen

Tittel

Landbruket i Norge 2011. Jordbruk, skogbruk, jakt

Ansvarlige

Ole Rognstad, Trond Amund Steinset

Serie og -nummer

Statistiske analyser 132

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Jakt, Jordbruk, Skogbruk, Landbrukseiendommer

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8546-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8545-5

ISSN

1892-7521

Antall sider

191

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt