Notater 2015/32

Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010

Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse

Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

Hovedformålet med dette notatet er å dokumentere de nye standardene for klassifisering av jordbruksbedriftene etter driftsform og økonomisk størrelse. Standardene tar utgangspunkt i EUs retningslinjer, men er tilpasset norske forhold.

EU bruker ofte benevnelsen «typologi» om systemet for klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og økonomisk størrelse. Den nye typologien er hjemlet i «Commission Regulation (EC) No 1242/2008 of 8 December 2008 establishing a Community typology for agricultural holdings».

EUs forordninger om strukturstatistikk for jordbruket inngår i EØS-avtalen om statistikk, og Norge er dermed forpliktet til å gjennomføre en strukturundersøkelse ca. hvert tredje år. Ved publisering av strukturstatistikken i regi av Eurostat spiller klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og økonomisk størrelse en viktig rolle. De nye standardene er innført fra og med 2010.

De viktigste endringene i den nye typologien er:

  • Standard omsetning (SO) erstatter standard dekningsbidrag (SDB) som felles måleenhet for de forskjellige plante- og husdyrproduksjonene.
  • Beregning av grovfôrbalanse for hver enkelt jordbruksbedrift sløyfes.
  • Det innføres en driftsforminndeling på tre nivåer istedenfor tidligere fire nivåer.
  • Jordbruksbedriftens økonomiske størrelse måles direkte i euro. Tidligere brukte en «European Size Unit» (ESU), der én ESU tilsvarte 1 200 euro.
  • Det innføres en ekstra klassifisering av jordbruksbedriftene etter betydningen av tilleggsnæringer.

Notatet gir en beskrivelse av prinsipper og definisjoner, oppbygging av de nye standardene, datagrunnlag og tilpasninger som er gjort for norske forhold. Videre presenteres noen hovedresultater med utgangspunkt i Landbrukstelling 2010. Tellingen utgjorde strukturundersøkelsen for dette året.

Hittil har Statistisk sentralbyrå ved presentasjon av statistikk bare brukt standarden for driftsform, men det bør vurderes å ta i bruk standard omsetning som et supplerende størrelsesmål til jordbruksareal i drift.

Ved stratifisering av utvalg til den årlige landbruksundersøkelsen har både driftsform og standard omsetning blitt tatt i bruk fra og med 2013. Sum standard omsetning har erstattet jordbruksareal i drift som størrelsesmål.

For 1999 er dagjeldende standard dekningsbidrag omformet til standard omsetning, og en sammenligning av gammel og ny driftsforminndeling er vist for jordbruksbedriftene i Jordbrukstelling 1999.

 

Om publikasjonen

Tittel

Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse. Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010

Ansvarlige

Ole Rognstad

Serie og -nummer

Notater 2015/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9207-1

Antall sider

83

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt