Rapporter 2003/23

Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse

Jordbruksstatistikken i Statistisk sentralbyrå blir i stor grad presentert "uforedlet", dvs. gruppert etter enkle inndelinger som fylke/kommune, jordbruksareal i drift, alder på bruker, buskapsstørrelse o.l. Tradisjonelt har jordbruksareal i drift vært en viktig grupperingsvariabel når en vil belyse struktur og strukturutvikling i jordbruket, men i takt med økende spesialisering har variabelen mistet mye av sin relevans. SSB har over tid forsøkt ulike opplegg for driftsforminndeling for bedre å belyse strukturen i jordbruket.

I forbindelse med Norges tilslutning til EØS-avtalen ble spørsmålet om en driftsforminndeling på nytt aktuelt. Norge er forpliktet til å følge EUs bestemmelser for strukturstatistikk i jordbruket, og strukturstatistikken er integrert med EUs system for klassifisering av enhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse; den såkalte typologien. Dette sammen med nasjonale behov har ført til at vi ønsket å etablere en klassifisering av driftsenhetene etter EUstandarden. En slik klassifisering vil gi oss vesentlig bedre muligheter for presentasjon av jordbruksstatistikk, for sammenligning med andre europeiske land og et utvidet grunnlag for analyse. Videre kan klassifiseringen være grunnlag for mer effektiv stratifisering ved trekking av utvalg til utvalgsundersøkelser.

Et felles størrelsesmål for de ulike produksjonene i jordbruket er sentralt i et klassifikasjonssystem for driftsform og størrelse. EUs system bygger på standard dekningsbidrag som felles størrelsesmål. Standard dekningsbidrag defineres som standard produksjonsinntekter minus standard variable kostnader i produksjonen. I denne rapporten beskrives følgende:

• Variablene i Strukturundersøkelsen 1999/2000 som er relevante for typologien

• Hovedlinjer i EUs typologisystem

• Tilpasning av det norske datagrunnlaget til EU-systemet

• Forslag til noen inndelinger ved publisering

I vedlegg A er det gitt en del resultater fra Jordbrukstellinga 1999. Vedlegg B gir detaljerte spesifikasjoner av driftsformene, mens vedlegg C viser standard dekningsbidragskalkylene.

Statistisk sentralbyrå har tilgang til detaljerte opplysninger om jordbruksareal og husdyrhold på driftsenhetene via egne tellinger/utvalgsundersøkelser og administrative registre, men SSB har ikke tilstrekkelig datagrunnlag eller erfaring med å beregne standard dekningsbidrag. Denne delen av prosjektet ble derfor utført i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Prosjektstøtte : Eurostat (Statistical Office of the European Communities)

Om publikasjonen

Tittel

Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse

Ansvarlige

Anne Snellingen Bye, Lars Johan Rustad, Ole Rognstad

Serie og -nummer

Rapporter 2003/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6529-0

ISBN (trykt)

82-537-6528-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

61

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt