Husdyrgjødsla moldes ned raskere

Publisert:

Gjødselressurser har stor betydning for jordbruket når det gjelder økonomi, agronomi og miljøpåvirkning. Resultater fra en ny undersøkelse viser at det ble spredd 37 300 tonn nitrogen på jordbruksareal i 2018.

For 2018 gjennomførte Statistisk sentralbyrå en undersøkelse om bruk av handels- og husdyrgjødsel på ulike vekster i jordbruket.

Vekstene som var omfattet av undersøkelsen dekket til sammen 97 prosent av jordbruksareal i drift i 2018. Undersøkelsen tok også for seg praksis rundt lagring og spredning av husdyrgjødsel.

Husdyrgjødsel spredt på 42 prosent av jordbruksarealet

Foreløpige resultater fra undersøkelsen viser at det ble brukt husdyrgjødsel minst én gang på 3,95 millioner dekar, eller 42 prosent av jordbruksarealet i drift. Det er beregnet at 37 300 tonn total-nitrogen tilført jordbruksarealet fra husdyrgjødsel i 2018.

En stor del av det dyrkede arealet i Norge er etablert eng til slått og beite. Beregninger viser at det ble tilført i alt 26 500 tonn nitrogen på etablert eng til slått og beite fra husdyrgjødsel. Det innebærer at 71 prosent av nitrogenet fra all spredd husdyrgjødsel i 2018, ble brukt på etablert eng til slått og beite.

Figur 1. Prosentvis fordeling av spredd husdyrgjødsel

2018
Etablert eng til slått og beite 71% 71
Åpen åker 21% 21
Innmarksbeite 8% 8

Raskere nedmolding av husdyrgjødsel på åpen åker

Areal av åpen åker omfatter alt areal som blir jordarbeidet og sådd på nytt. Så godt som hele dette arealet ble gjødsla med enten handelsgjødsel eller husdyrgjødsel. 30 prosent av arealet ble tilført husdyrgjødsel.

Når det spres husdyrgjødsel på åpen åker, har tiden fra spredning til nedmolding betydning for tap av ammoniakk og lystgass. Det er derfor viktig at gjødsla blir blandet inn i jorda så raskt som mulig for å unngå tap av næringsstoffer. Foreløpige tall viser at 93 prosent av gjødsla areal av åpen åker ble nedmoldet, av dette ble 85 prosent nedmoldet innen 12 timer etter spredning, og 41 prosent foregikk nedmolding innen 4 timer etter spredning.

Figur 2. Prosentvis fordeling av tid for nedmolding

2018 2013 2000
Innen 4 timer 41 29 16
4 - 12 Timer 43 58 60
Senere enn 12 timer 15 14 24

Lagring av husdyrgjødsel

Undersøkelsen omfattet også lagring av gjødsel fra ulike husdyrslag. Lagring av gjødsel fra storfe utgjorde den største andelen, 69 prosent, av en totalt lagret mengde beregnet til 64 150 tonn nitrogen.

Hva omfatter gjødselundersøkelsen?

Gjødselundersøkelsen 2018 ble gjennomført som en utvalgsundersøkelse med svar fra om lag 5 260 jordbruksbedrifter. Undersøkelsen omfatter bruk av gjødsel på vekstene eng (fulldyrket og overflatedyrket eng), innmarksbeite, andre grovfôrvekster, bygg, havre, vårhvete, høsthvete, oljevekster, potet, blomkål, brokkoli, løk og gulrot. I tillegg ble det spurt om lagring av husdyrgjødsel, her ble også jordbruksbedrifter uten jordbruksareal inkludert.

Undersøkelsen er avgrenset til jordbruksbedrifter med

  • Minst 50 dekar jordbruksareal i drift, og/eller
  • Minst 5 gjødseldyrenheter (enhet for husdyr definert etter mengde fosfor som dyra skiller ut i gjødsel og urin),
  • Dersom en jordbruksbedrift hadde minst 50 dekar jordbruksareal i drift skulle denne ha minst 2 dekar av minst én av vekstene som ble omfattet av undersøkelsen

Undesøkelsen er gjennomført med støtte fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Mer utfyllende resultater fra undersøkelsen vil bli gitt ved publisering av endelige tall desember 2019.

Faktaside

Kontakt