Hedmarksskogeierne mest aktive

Publisert:

Det ble avvirket tømmer for salg på 14 000 skogeiendommer i 2016. Gjennomsnittlig hogstkvantum var 724 kubikkmeter. Aktiviteten var størst i Hedmark, hvor 22 prosent av eiendommene leverte tømmer: i gjennomsnitt 1 170 kubikkmeter hver.

På landsbasis har det blitt hogd tømmer for salg på 47 200 skogeiendommer i løpet av de siste 10 årene, viser statistikk over hogstaktivitet på skogeiendommer. Det utgjør 37 prosent av eiendommene. Til sammen var det nærmere 128 000 skogeiendommer i landet vårt i 2016. Flest av dem finner vi i Nordland og Oppland, med henholdsvis 11 300 og 11 000. Gjennomsnittsstørrelsen på skogeiendommene er størst i Finnmark og Hedmark. For landet sett under ett var gjennomsnittsstørrelsen 548 dekar.

Figur 1. Andel skogeiendommer med avvirkning for salg fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal

25- 99 100- 249 250- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 4999 5000- 19999 > 20000
2016 3 7 12 19 29 45 64 73
2007-2016 18 32 45 58 72 85 89 87

Figur 2

Figur 2. Antall skogeiendommer med avvirkning og kvantum industrivirke for salg, fordelt etter størrelsen på produktivt skogareal. 2016

Hogst på to tredjedeler av de store eiendommene

Hogstaktiviteten var som vanlig størst på de større eiendommene. For eiendommer med over 5 000 dekar produktiv skog var det hogst for salg på rundt 65 prosent i 2016. Andelen med avvirkning varierte ellers mye mellom landsdelene. I Hedmark, der aktiviteten var størst, ble det hogd tømmer for salg på 22 prosent av eiendommene.

Figur 3. Skogeiendommers gjennomsnittlige produktive skogareal. Fylke. 2016

Eiendommer
Finnmark Finnmárku 1610
Hedmark 1187
Nord-Trøndelag 1009
Telemark 769
Aust-Agder 760
Buskerud 732
Akershus og Oslo 623
Oppland 585
Sør-Trøndelag 514
Østfold 462
Nordland 396
Vest-Agder 384
Vestfold 367
Sogn og Fjordane 311
Møre og Romsdal 296
Troms Romsa 292
Rogaland 277
Hordaland 251

Privatpersoner eier mye skog

Norge er et av de europeiske landene der privatpersoner eier mest skog. Over 120 000 skogeiendommer blir eid av én eller flere privatpersoner. I alt var 79 prosent av det produktive skogarealet eid av personer, mens i underkant av 10 prosent av arealet var eid av staten. Andre eiergrupper er private selskaper, fylker og kommuner, bygdeallmenninger og dødsbo.

 

Kontakt