Flere felte villrein

Publisert:

Det ble felt 4 738 villrein høsten 2019, noe som er en økning på 582 dyr fra 2018. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda hvor kvoten ble økt for å kunne ta ut voksne hanndyr.

I alt ble det felt 1 149 årskalver, 409 dyr på halvannet år, 2 161 eldre bukker og 1 019 eldre simler. Det ble skutt dobbelt så mange hanndyr enn hunndyr høsten 2019. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 14 236 villrein, og det betyr at 33 prosent av kvoten ble tatt ut, viser statistikken over villreinjakt.

Figur 1. Antall tillatt felte og felte villrein

Tillatt felt Felt
1980 19068 10652
1981 22179 12302
1982 22007 11457
1983 23893 16069
1984 22652 12626
1985 18409 10371
1986 13032 6706
1987 15491 7647
1988 16183 8739
1989 16292 7988
1990 18396 9686
1991 17987 8859
1992 12753 6514
1993 12754 6625
1994 15862 6581
1995 18087 7777
1996 19769 9395
1997 20411 9179
1998 21933 9761
1999 22081 8992
2000 21287 7631
2001 13850 6976
2002 11367 6617
2003 8601 4417
2004 7102 3895
2005 10214 4817
2006 10986 5091
2007 9302 4670
2008 9380 5155
2009 9648 5098
2010 10521 5447
2011 13850 5423
2012 16655 5451
2013 18354 7140
2014 20966 7944
2015 20912 6507
2016 25465 6129
2017 22674 5515
2018 10575 4156
2019 14236 4738

Bare tillatt å felle bukk på Hardangervidda

Det var gitt tillatelse til bare å felle voksne hanndyr (bukker) på Hardangervidda høsten 2019. I alt var det gitt fellingstillatelse på 6 000 dyr og 1270 dyr ble felt. Av disse var det 1248 voksne hanndyr. Årsaken til en slik fellingspolitikk, er at det er ønskelig at villrein fra Hardangervidda benyttes som grunnlag for å bygge opp en ny villreinstamme i Nordfjella sone 1. Her ble villreinstammen tatt ut ettersom det var påvist Skrantesjuke (CWD). Før villrein kan flyttes fra Hardangervidda, må bestanden være erklært fri for skrantesjuke. For å kunne være tilstrekkelig sikker på det, er det nødvendig å ta prøver fra et større antall voksne hanndyr.

Reinheimen-Breheimen var i 2019 det villreinområdet som hadde nest størst utbytte. I alt ble det der felt 724 dyr, som er en reduksjon på 14 prosent. Deretter fulgte Snøhetta og Rondane med henholdsvis 589 og 439 felte dyr.

Figur 2. Felte villrein

Hele landet Hardangervidda
1980 10652 5285
1981 12302 5561
1982 11457 4543
1983 16069 9459
1984 12626 6958
1985 10371 4177
1986 6706 1337
1987 7647 1977
1988 8739 1990
1989 7988 1501
1990 9686 2805
1991 8859 2843
1992 6514 751
1993 6625 1748
1994 6581 1612
1995 7777 2505
1996 9395 3622
1997 9179 3446
1998 9761 4420
1999 8992 3550
2000 7631 2683
2001 6976 2144
2002 6617 1417
2003 4417 133
2004 3895 18
2005 4817 864
2006 5091 1038
2007 4670 694
2008 5155 667
2009 5098 601
2010 5447 970
2011 5423 1388
2012 5451 1190
2013 7140 2087
2014 7944 2588
2015 6507 1680
2016 6129 1846
2017 5515 1394
2018 4156 700
2019 4738 1270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaside

Kontakt