9211_om_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
9211_om
statistikk
2016-06-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true
Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2015

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
Emne: Inntekt og forbruk

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Alder er satt lik fylte år ved utgangen av året.

Fylke er avledet av bostedskommune ved utgangen av året.

Foreldrepenger ved fødsel skal sikre inntekt til foreldre ved fødsel. Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med i denne statistikken.

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon utbetales for de som ikke har rett til foreldrepenger.

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal dekke utgifter ved å ha barn. Enslige forsørgere får utvidet barnetrygd.

Kontantstøtte kan gis til barn mellom ett og to år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Stønaden gis til foreldre med barn som ikke har barn på fulltid i barnehage med offentlig driftstilskudd.

Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold til enslige forsørgere. Overgangsstønad gis i en begrenset periode og er avhengig av barnets alder og behovet for stønaden.

Stønad til barnetilsyn er en stønad til enslige forsørgere for å gjøre det mulig å jobbe, søke arbeid eller ta utdannelse.

Utdanningsstønad blir gitt til enslige forsørgere under utdanning eller opplæring som har rett til overgangsstønad.

For mer informasjon om de ulike stønadene, se nav.no

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå og fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Statistikken frigis i løpet av 2. kvartal etter det aktuelle inntektsåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler med inntektsdata som har gått igjennom koplings- og estimeringsprogram blir lagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å presentere en oversikt over kontante overføringer til barnefamilier. De ulike overføringene inngår i Inntekttstatistikk for husholdninger. Fra våren 2010 blir de ulike ytelsene frigitt på personnivå om lag 10 måneder før frigivning av Inntektsstatistikk for husholdninger.

 

Brukere og bruksområder

Aktuell statistikk som blir etterspurt av departementer, forskningsinstitusjoner og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Datagrunnlaget inngår i Inntektsstatistikk for husholdninger.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer).

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Alle bosatte personer i Norge per 31.12 i inntektsåret som har mottatt kontante overføringer rettet mot barnefamilier i løpet av året.

Under pkt. 4.1 er det oppgitt hvilke direkte kontantoverføringer som er med i denne statistikken.

Indirekte overføringer som sykepenger ved barns eller barnepassers sykdom, subsidierte barnehageplasser, indirekte overføringer gjennom skattesystemet som foreldrefradrag for utgifter til pass av barn og plassering i skatteklasse 2, er ikke inkludert.

Andre behovsprøvde ytelser som sosialhjelp, bostøtte, mm. til barnefamilier er ikke med i oversikten. Disse er derimot inkludert i Inntektsstatstikk for husholdninger.

Bidragsforskudd utbetalt av NAV er ikke inkludert i denne statistikken da barnebidrag i utgangspunktet er et privatrettslig anliggende.

Datakilder og utvalg

Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger og biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder:

  • NAV (barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger ved fødsel, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, utdanningsstønad, og fra 2015, stønad til barnetilsyn)
  • Til og med inntektsåret 2014: Lønns- og trekkoppgaveregisteret (overgangsstønad fra folketrygden, stønad til barnetilsyn)
  • Fra og med inntektsåret 2015: Skatteetatens forhåndsutfylte opplysninger i den personlige selvangivelsen (overgangsstønad fra folketrygden)
  • Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Opplysninger blir innhentet fra ulike registre, jf. punkt 3.2.

Det blir foretatt konsistenskontroller ved å sammenligne opplysninger fra ulike kilder.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i Statistikklovens bestemmelser. Opplysningene vil bli tatt vare på på en forsvarlig måte.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Gjennom tiden har det skjedd flere endringer i overføringssystemet. Slike endringer gjelder blant annet forsørgerfradrag som ble avskaffet i 2000 og kontantsøtten som ble innført i 1998. Barnetrygden har også gått gjennom endringer i regelverket.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i it-behandlingen etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og vi anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Revisjon

Ikke relevant