166627_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
166627
Fallende utbetalinger av barnetrygd
statistikk
2014-06-11T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Statistikken gir en oversikt over totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd, foreldrepenger ved fødsel.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fallende utbetalinger av barnetrygd

Norske barnefamilier mottok til sammen 35,2 milliarder kroner i kontante overføringer i 2013. Målt i faste kroner var dette omtrent samme beløp som i 2012. Utbetalingene av barnetrygd og kontantstøtte har gått ned, mens utbetalingene av foreldrepenger ved fødsel har økt.

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosentvis endring i faste kronerProsentvis endring i faste kroner
2012 - 20132007 - 2013
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
2013
Alle overføringer769 00035 2120,04,9
 
Foreldrepenger ved fødsel1143 50015 7462,035,8
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon9 800344-2,9-24,2
Barnetrygd704 80014 956-1,5-7,7
Kontantstøtte250 5001 176-5,8-46,5
Overgangsstønad27 8002 495-2,8-0,6
Stønad til barnetilsyn27 300370-1,6-30,3
Utdanningsstønad3 900573,4-27,3

Kontante overføringer til barnefamilier omfatter syv forskjellige stønader:

Foreldrepenger ved fødsel utgjorde den største utbetalingsposten i 2013 – på til sammen 15,7 milliarder kroner.

Utbetalingene av barnetrygd utgjorde 15 milliarder kroner i 2013. Dette er 1,5 prosent lavere enn i 2012, målt i faste kroner. Til sammenlikning utgjorde barnetrygden 16,2 milliarder 2013-kroner i 2007. Som figur 1 viser, falt også gjennomsnittlig beløp per mottaker i denne perioden – fra 24 700 kroner i 2007 til 21 200 kroner i 2013, målt i faste kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 14 prosent. Samtidig som utbetalingene av barnetrygd har gått ned, har antall mottakere steget. Fra 2007 til 2013 ble det om lag 50 000 flere mottakere av barnetrygd, og økningen fra 2012 til 2013 var på nesten 7 000 personer.

Foreldrepenger ved fødsel økte blant menn

Foreldrepenger ved fødsel var den største utgiftsposten blant kontantoverføringene i 2013. I alt ble det utbetalt 15,7 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 2 prosent fra året før, målt i faste kroner. Siden 2007 har de totale utbetalingene av foreldrepenger gått opp 36 prosent, eller 4,2 milliarder kroner. Mye av forklaringen er at stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel har økt de siste årene, og at fedrekvoten har blitt utvidet. Dette illustreres i figur 2. Gjennomsnittlig beløp for dem som mottok foreldrepenger, steg også fra 2007 til 2013, for både menn og kvinner. Videre har forholdet mellom antall mannlige og kvinnelige mottakere av foreldrepenger endret seg de siste årene. I 2007 var det 42 600 flere kvinner enn menn som mottok foreldrepenger ved fødsel, mens overvekten av kvinner i 2013 bare utgjorde 26 600. Utbetalingene av foreldrepenger ved fødsel til menn har også økt sammenlignet med utbetalingene til kvinner. Mens kvinner gjennomsnittlig mottok rundt tre ganger så mye i foreldrepenger som menn i 2007, var dette forholdstallet redusert til to ganger så mye i 2013.

Færre mottakere av kontantstøtte

De totale utbetalingene av kontantstøtte har falt de siste årene og utgjorde knapt 1,2 milliarder kroner i 2013. Målt i faste kroner var dette rundt 70 millioner kroner mindre enn i 2012. I perioden 2007- 2013 falt de totale utbetalingene med omkring 1 milliard kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på 47 prosent. Samtidig ble det færre mottakere av kontantstøtte. Siden 2007 har antall mottakere blitt redusert med 45 prosent, eller 40 600 personer. I 2013 mottok totalt 50 500 personer kontantstøtte, og dette er 21 prosent færre enn året før. Den store reduksjonen i antall mottakere det siste året skyldes blant annet at kontantstøtten til toåringer ble fjernet i august 2012 (statistikken omfatter ikke kommunal kontantstøtte, som ytes i noen kommuner). Samtidig økte satsene for de yngste barna, og målt i faste kroner økte gjennomsnittlig kontantstøtte per mottaker fra 2012 til 2013 med 19 prosent, eller 3 700 kroner.

Barnefamilier i Oslo fikk mest per barn

Nivået på de gjennomsnittlige utbetalingene av kontante overføringer per barn varierte mellom fylkene i 2013. Barnefamilier i Oslo mottok mest i overføringer per barn; gjennomsnittlig 38 100 kroner. Dette kan blant annet forklares ved at enslige forsørgere i Oslo gjennomsnittlig har flere barn enn enslige forsørgere i de andre fylkene, og at de mottar mer i kontantstøtte. Hedmark var fylket hvor de gjennomsnittlige utbetalingene av kontante overføringer var lavest i 2013, på 28 100 kroner per barn.

Alle beløp oppgitt i faste kronerÅpne og lesLukk

Alle beløp i denne artikkelen er oppgitt i faste kroner. Det betyr at beløp i nominelle kroner for årene 2007-2012 er justert for endringene i konsumprisindeksen (KPI). Dette er for å gjøre dem mest mulig sammenlignbare med de tilsvarende beløpene i 2013.