103774_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
103774
Flere fedre med foreldrepenger
statistikk
2013-08-22T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere fedre med foreldrepenger

Norske barnefamilier mottok 34,5 milliarder kroner i kontantoverføringer i 2012. Dette er vel 600 millioner mer enn året før. Oppgangen skyldes hovedsakelig økte utbetalinger av foreldrepenger ved fødsel.

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosent
2011 - 20122006 - 2012
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2012
Alle overføringer763 40034 487,31,917,7
 
Foreldrepenger ved fødsel1146 20015 117,44,259,9
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon9 800346,9-3,4-19,0
Barnetrygd698 00014 864,91,04,1
Kontantstøtte63 7001 222,9-6,5-45,9
Overgangsstønad29 2002 513,1-0,89,4
Stønad til barnetilsyn27 900368,2-0,7-28,4
Utdanningsstønad3 90054,0-0,6-31,0

Kontante overføringer består av barnetrygd, kontantstøtte, foreldrepenger ved fødsel, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Summen av de ulike kontantoverføringene har gått ned siden 2011, unntatt barnetrygd og foreldrepenger ved fødsel.

Foreldrepenger fortsetter å øke

Foreldrepenger ved fødsel skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødselen. Foreldrepenger, sammen med barnetrygd, utgjør den største andelen av kontantoverføringene til barnefamiliene. Utbetalinger av foreldrepenger har økt med 4 prosent fra 2011 og 60 prosent siden 2006. En stor del av denne utviklingen kan forklares ved at antall menn som mottar foreldrepenger ved fødsel, har økt betraktelig de siste årene. Samtidig har den gjennomsnittlige foreldrepengeutbetaling per mottaker økt. Antall fedre som mottar foreldrepenger ved fødsel, har steget fra 37 000 i 2006 til 58 000 i 2012. Mye av denne utviklingen kan sees i sammenheng med utvidet fedrekvote.

Mindre i kontantstøtte

Kontantstøtten utgjorde 1,2 milliarder kroner i 2012, dette er 7 prosent lavere enn året før. Til sammenlikning utgjorde kontantstøtten 2,3 milliarder kroner i 2006. Dette gir en nedgang på 46 prosent i perioden 2006-2012. En stor del av denne utviklingen kan forklares ved økt barnehagetilbud og reduserte satser for kontantstøtte.

Oslo mottar mest i kontantoverføringer

I 2012 mottok barnefamiliene i gjennomsnitt 30 700 kroner per barn i kontantoverføringer. Oslo har gjennomgående høyere utbetalinger av kontantoverføringer per barn. I 2012 mottok oslofolk i gjennomsnitt 37 600 kroner per barn. Hedmark er fylket med de laveste gjennomsnittlige utbetalingene: 27 800 kroner per barn.