Boligøkonomi for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent og kroner

Tilbake til artikkelen

Boligøkonomi for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent og kroner
  Innvandrere Resten av befolkningen Hele befolkningen
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
1Ekskludert eiere av andels- og aksjebolig.
Årlig husleie. Gjennomsnitt for husholdninger som leier. Kroner1 76 900 76 800 76 900 60 800 63 700
Andel husholdninger som ikke betaler husleie 7 8 7 11 10
Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere. Kroner 83 600 76 200 90 400 67 900 68 800
Boligrenter. Gjennomsnitt for eiere. Kroner 43 800 42 800 44 700 34 500 35 100
Andel eiere uten renter og avdrag 23 27 19 33 32
Andel husholdninger med høy boutgiftsbelastning 40 35 44 24 25
Andel husholdninger med lav boutgiftsbelastning 19 21 17 38 36
Andel som oppfatter boutgiftene som          
svært tyngende 13 4 19 5 5
noe tyngende 46 43 49 31 32
           
Antall svar fra leiere 188 87 101 813 1 001
Antall svar fra eiere 291 140 151 4 787 5 078
Antall svar 479 227 252 5 600 6 079

Kontakt