379547
379547
innrapportering
2019-02-28T15:32:00.000Z
no

Pågår

Utslipp til luft

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Utslipp til luft (RA-0794)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser, ozonforløpere, miljøgifter og svevestøv trenger vi informasjon om kategoriene nevnt nedenfor. Dere rapporterer kun for det punktet som er aktuelt for deres virksomhet.

 • mengde medisinsk lystgass solgt
 • mengde urea brukt til NOx reduksjon
 • mengde produsert asfalt
 • bruttoproduksjon av kull og eget energiforbruk av kull
 • antall årskyr i Kukontrollen og prosentandelen av alle årskyr med i Kukontrollen

Opplysningene skal fylles inn i regnearket som ligger under «skjema» i høyre marg. Utfylt regneark skal deretter lastes opp som vedlegg til skjema RA-0794 i Altinn. Se «Slik sender du vedlegg via Altinn» under «dokumenter» i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal gi oss en årlig oversikt over utslipp til luft av klimagasser, forsurende gasser, ozonforløpere, miljøgifter og svevestøv.

Departementer, næringsliv, forskere, politikere og media bruker statistikken for å forstå utfordringene knyttet til utslipp til luft og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra foretak som selger lystgass til medisinsk bruk, foretak som selger urea til NOx reduksjon, bransjeforeningen som har oversikt over mengde produsert asfalt, foretak som produserer og bruker kull til eget bruk og foretaket som er ansvarlig for Kukontrollen.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket bli ilagt tvangsmulkt. For statlige forvaltningsorganer gjelder egne regler.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler