374001
374001
innrapportering
2019-01-08T09:48:00.000Z
no

Pågår

Fellesrapportering, kvartalsvise investeringer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Fellesrapportering, kvartalsvise investeringer (RA-0792)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide investeringsindeksen for detaljhandel trenger vi informasjon om nye investeringer som er gjort i Norge i:

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmiddel
 • nybygg og rehabilitering

Dere skal oppgi investeringer i hele 1 000 kroner. Merverdiavgift skal regnes som netto. Det vil si at merverdiavgift som virksomheten får refundert, ikke skal være med. Merverdiavgift som virksomheten ikke får refundert, skal være med.

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Investeringsindeksen brukes av Nasjonalregnskapet som er en viktig indikator på aktiviteten i norsk økonomi. Indeksen brukes også av bransjeforeninger og banker for å kunne forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg kjeder (foretak) som rapporterer for underliggende butikker (virksomheter). Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Undersøkelsen skal besvares av hovedkontoret, kjedekontoret eller den ansvarlige for rapporteringen av den enkelte kjede som SSB tidligere har gjort avtale med.

Sammen med innrapporteringen fra skjemaet RA-0707 utgjør undersøkelsen datagrunnlaget til statistikken Investeringsindeks for detaljhandel. Kjedekontor som ønsker å rapportere samlet i ett skjema (RA-0792) istedenfor at underliggende virksomheter rapporterer i enkeltskjemaet RA-0707, kan ta kontakt med SSB på doi@ssb.no

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler