412547
412547
innrapportering
2020-02-17T13:06:00.000Z
no

Pågår

Pris på tjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Pris på tjenester (RA-0799)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å beregne prisutvikling på tjenester levert av norske produsenter trenger vi informasjon om priser i forskjellige tjenestenæringer.

En gang i kvartalet skal dere sende inn opplysninger om faktiske produsentpriser på tjenester levert til privatkunder (B2C) og bedriftskunder (B2B), eller samlet (B2All), ved salg til norsk marked og eksport.

For å lage god statistikk må prisene være basert på sammenlignbare og representative tjenester innenfor en bestemt tjenestegruppe som

 • gir et godt bilde av prisutviklingen over tid
 • er viktige for foretakets omsetning
 • gir mest mulig lik kvalitet på tjenesten over tid
 • har samme måleenhet fra måned til måned

Prisene skal gjelde for leveringstidspunktet av tjenesten. For langtidskontrakter skal kontraktspriser reflektere tilbud-etterspørselssituasjon i markedet i perioden tjenesten blir levert.

Produktklassifiseringen CPA er brukt for gruppering av tjenester.

Foretakets næringskode avgjør hvilket skjema dere skal fylle ut.

Skjemaer

Næring 58.2 Utgivelse av programvare

Skjema NACE 58.29

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Opplysningene blir brukt til å belyse prisutviklingen innenfor de forskjellige tjenestenæringene.

Statistikken er viktig for nasjonalregnskapet, og er et av kravene i det nye rammeverket for europeisk næringslivsstatistikk (FRIBS). Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå prisutviklingen i bransjen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler