394341
394341
innrapportering
2019-08-12T10:33:00.000Z
no

Pågår

Månedlig produksjon og lager av petroleumsprodukter

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om de offisielle undersøkelsene Månedlig produksjon og lager av petroleumsprodukter ved raffineri (RA-9907) eller Månedlig lager av petroleumsprodukter ved terminal (RA-9907-1)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For terminaler trenger vi opplysninger om lagerbeholdning for ulike petroleumsprodukter.

For raffinerier trenger vi opplysninger om

  • lagerbeholdning
  • produksjon
  • innkjøpte varer brukt som råstoff

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Merk at de som skal rapportere for raffinerier skal rapportere på nivå for virksomhet/underenhet/avdeling.  Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg. De som skal rapportere for terminaler skal rapportere på nivå for foretak/juridisk enhet. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg. Raffinerier skal i tillegg rapportere import av råolje på et eget skjema.  

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller: Utfyller/Innsender, ansvarlig revisor, regnskapsfører med signeringsrett, regnskapsfører uten signeringsrett eller regnskapsmedarbeider. For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Regnearkene som ligger under SKJEMAER kan benyttes for registrering av opplysningene. Send deretter regnearkene som vedlegg med Altinn-skjemaene RA-9907 eller RA-9907-1. Dere kan også oppdatere regneark som tidligere er brukt for rapporteringen for deretter å sende dette som vedlegg med Altinn-skjemaet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Opplysningene dere sender inn, inngår i statistikk som viser energi- og utslippsbalansen i Norge. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i miljøarbeidet og planlegge for framtiden. Statistikken brukes også av internasjonale organisasjoner som Eurostat, IEA og FN.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler