261524
261524
innrapportering
2016-03-30T13:39:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for buss

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Kostnadsindeks for buss (RA-0752, RA-0786 og RA-0787)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne vise kvartalsvis kostnadsutvikling samt beregne avskrivningskostnader for bussnæringen, trenger vi å samle inn priser på nye busser, samt priser på biodiesel, natur- og biogass.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via en egen opplastingsportal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften øverst på denne siden. Veiledning for bruk av filsluse ligger under DOKUMENTER i høyre marg.

Bruker-ID og passord er oppgitt i tilsendt brev i foretakets Altinn-innboks.

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging i Altinn.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal utarbeide grunnlaget for en indeks som viser kostnadsutviklingen i næringen. Indeksen benyttes av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontrakter for busstransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak for å innhente opplysninger. Utvalget består av de viktigste bussleverandørene og leverandører av gass og biodiesel.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen