223416
223416
innrapportering
2016-06-08T10:41:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Kostnadsindeks for lastebiltransport (RA-0374)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk om kostnader for lastebiltransport, trenger vi prisopplysninger for:

 • forsikring
 • dekk
 • chassis
 • påbygg
 • drivstoff

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via en egen filsluse-portal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften på denne siden.

Bruker-ID og passord er oppgitt i tilsendt brev i foretakets Altinn-innboks.

Leverandører av forsikring, dekk, chassis og påbygg skal laste opp et utfylt skjema. Dere finner en veiledning under DOKUMENTER i høyre marg.

Leverandører av drivstoff trenger ikke laste opp utfylt skjema. Dere skal laste opp en oversikt over daglige truckdiesel-priser ved å:

 1. Gå inn på «Elektronisk innrapportering» eller via nettsiden https://fx.ssb.no/
 2. Trykk på knappen «Upload Files»
 3. Trykk på «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
 4. Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
 5. Til slutt trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer på en sikker måte innen kort tid.

Svarene deres er viktige

Indeksen skal beskrive utviklingen av kostnadene knyttet til drift av ulike lastebiltyper. Statistikken blir brukt av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontrakter for lastebiltransport. Videre blir statistikken brukt ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget består av representative aktører/leverandører innen forsikring, chassis, påbygg, dekk og drivstoff.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen