400826
400826
innrapportering
2019-10-16T15:19:00.000Z
no

Pågår

Jernbanetransport

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Jernbanetransport årlig (RA-0797), Jernbanetransport kvartal (RA-0798) eller Jernbanetransport år passasjer (RA-0803)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å oppdatere nøkkeltallene om jernbanetransporten i Norge trenger vi informasjon om gods- og passasjertransport.

Godstransport

Hvert kvartal skal dere sende inn opplysninger om godstransport:

 • Godsmengde (tonn) - ta med vekten av lastbæreren, men ikke vekten av jernbanevognen.
 • Transportarbeid (tonnkilometer) - ta kun med den delen av transporten som skjer på norsk side av grensen.
 • Salgsinntekter (uten mva.) fra godstransport med jernbane.

Dere skal fordele godsmengde og transportarbeid i Norge:

 • Vareslag er klassifisert etter NST 2007.
 • Land for lossing og land for lasting er delt inn i eksport, import og innenriks godstransport.
 • Intermodale transportenheter er kategorisert som containere/vekselflak og semitrailere. Dere skal rapportere antall enheter med og uten last. Containere og vekselflak skal regnes om til twenty-foot-equivalent unit (TEU).
 • Fareklasser er definert ut fra RID.
 • Regioner i Norge følger inndelingen NUTS 2.

Passasjertransport

Hvert kvartal og år skal dere sende inn opplysninger om passasjertransport:

 • Kjørte togkilometer uten posisjonskjøring og annen tomkjøring.
 • Antall passasjerer dvs. antall påstigninger på toget.
 • Passasjerkilometer dvs. samlet reiselengde.
 • Billettinntekter uten mva.

I tillegg skal dere rapportere setekilometer hvert år. Setekilometer er antall sitteplasser multiplisert med kjørte togkilometer i rute.

Togkilometer, passasjerer, passasjerkilometer og setekilometer fordeles på norske togstrekninger og internasjonale reiser (fra og til Norge).

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å oppdatere nøkkeltallene om jernbanetransport for nasjonale og internasjonale myndigheter. SSB leverer nøkkeltall til Eurostat etter EUs jernbaneforordning 2018/643. Nøkkeltallene for passasjertransport er også viktige for å lage statistikk om kollektivtransporten.

Offentlige virksomheter, næringslivet, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i jernbanetransporten og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB henter opplysninger fra alle foretak som opererer på norske jernbaneskinner.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler