400826
400826
innrapportering
2019-10-16T15:19:00.000Z
no

Pågår

Jernbanetransport

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Jernbanetransport årlig (RA-0797) eller Jernbanetransport kvartal (RA-0798)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å oppdatere nøkkeltallene om jernbanetransporten trenger vi informasjon om gods- og passasjertransport på norsk territorium. Hvert kvartal skal godstransporten opplyse om:

 • Godsmengde (tonn fraktet)
 • Transportarbeid (tonnkilometer)
 • Omsetning (uten mva.)

Og passasjertransporten skal opplyse om:

 • Kjørte togkilometer (uten posisjonskjøring og annen tomkjøring)
 • Antall passasjerer (reiser)
 • Samlet reiselengde (passasjerkilometer)
 • Billettinntekter (uten mva.)
 • Offentlige tilskudd

Den årlige undersøkelsen er noe mer detaljert og omfattende.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Regnearkene som ligger under SKJEMAER kan benyttes for registrering av opplysningene. Send deretter regnearkene som vedlegg med Altinn-skjemaene RA-0797 eller RA-0798. Dere kan også oppdatere regneark som tidligere er brukt for rapporteringen for deretter å sende dette som vedlegg med Altinn-skjemaet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å gi oppdaterte nøkkeltall om jernbanetransporten både for nasjonale og internasjonale myndigheter. Nøkkeltallene for passasjertransport er også viktige for å lage statistikk om kollektivtransporten.

Offentlige virksomheter, næringslivet, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i jernbanetransporten og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB henter opplysninger fra alle foretak som opererer på norske skinner.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt