117168
117168
innrapportering
2013-06-04T12:57:00.000Z
no

Pågår

Pris på nye flerboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Pris på nye flerboliger (RA-0701)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en kvartalsvis prisindeks for nye flerboliger trenger vi informasjon om nye boliger som er solgt. Vi ønsker opplysninger for disse boligtypene:

 • tomannsboliger
 • rekkehus
 • blokkleiligheter

For hver solgte bolig ber vi om opplysninger om:

 • salgspris (transaksjonspris ved signering av første bindende kontrakt mellom selger og kjøper) inklusiv tomteverdi og mva., men eksklusiv andel fellesgjeld for andelsboliger
 • andel av fellesgjeld ved andelsboliger
 • ulike egenskaper ved hver solgte enhet:

            - kommunenummer

            - gårdsnummer, bruksnummer og bolignummer

            - salgsdato (evt. kvartal)

            - eierform

            - bygningstype

            - bruksareal

            - antall etasjer og etasje boligen ligger i

            - garasje/carport inkludert i prisen

            - prosjektnavn

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

 1. Les veiledning for hvordan vedleggsfilen skal lages og hvilke variabler som skal inkluderes: Veiledning til utfylling av vedleggsfil (pdf).
 2. Last ned mal for å lage vedleggsfilen: Mal for vedleggsfil (xls) eller filbeskrivelse for flatfil (pdf).
 3. Send filen via www.altinn.no

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser: én for nye flerboliger og én for nye eneboliger.

Prisindeksene er viktige indikatorer for boligprodusenter, finansinstitusjoner, myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, byggenæringen og andre som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger og planlegge for framtiden.

Prisindeks for nye boliger rapporteres til Eurostat iht. EØS-avtalen og brukes til sammenligninger av prisutviklingen mellom europeiske land.

SSB bruker indeksen som en prisindikator for deler av bygge- og anleggsnæringen i Nasjonalregnskapet.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Data innhentes fra boligprodusenter og eiendomsutviklere som antas å ha informasjon om transaksjoner av nye boliger. Det er først og fremst de største foretakene som er med, målt i omsetning.

Utvalget består av foretak som faller innenfor ulike størrelseskriterier. Kriteriene er antall solgte boliger, antall boliger for salg eller foretakets omsetning.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen