122608
122608
innrapportering
2013-06-12T10:15:00.000Z
no

Pågår

Betalingsformidling: Andre opplysninger om betalingsformidling

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Opplysningene i rapport 1 A til 1 C, rapport 3 A og 3 B, samt rapport 4 A og 4B skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn.

Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn. Resultatene fra rapporteringen publiseres i Norges Bank Memo.

Følgende rapporter skal leveres:

Bankenes betalingsformidling:

 • Rapport 1A: Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler
 • Rapport 1B: Bruk av betalingsinstrumenter
 • Rapport 1C: Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Nasjonale kredittkort:

 • Rapport 3A: Antall nasjonale kredittkort
 • Rapport 3B: Bruk av nasjonale kredittkort

Oljeselskapenes betalingsformidling:

 • Rapport 4A: Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper
 • Rapport 4B: Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Rapportene sendes inn årlig (eller etter avtale kvartalsvis). Rapporteringen skjer ved oversendelse av filer til Statistisk sentralbyrå via Altinn.

Innsendingsskjemaet heter RA-0629, Betalingsformidling

Detaljerte veiledninger, tekniske spesifikasjoner, hjemler og kodelister for rapporteringen finnes via lenker på denne siden.

Hvem skal rapportere?

Oversikten viser hvem som er ansvarlige for rapporteringen av opplysninger om betalingsformidling til Norges Bank og SSB. Levering av data kan skje gjennom andre, for eksempel datasentraler, i henhold til avtale.

Rapport

Rapportører

1A)

Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler

Forretnings- og sparebanker

1B)

Bruk av betalingsinstrumenter

Forretnings- og sparebanker

1C)

Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Forretnings- og sparebanker

2A)

Antall internasjonale kort

Utstedere ("Issuers")/

internasjonale kort

2B)

Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

2C)

Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

3A)

Antall nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

3B)

Bruk av nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

4A)

Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper

Oljeselskaper

4B)

Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Oljeselskaper

 

Hjemmelsgrunnlag

Opplysninger til SSB innhentes med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228 med oppgaveplikt. Opplysningsplikten gjelder inntil videre opplysninger om internasjonale betalingskort.

Opplysninger tl NB innhetes av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges Bank i medhold av forskrift 30.11.2005 nr. 1351 og gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås § 2-2 samtidig kunne benytte opplysningene i forbindelse med utarbeiding av offisiell statistikk.

Nyheter

 • (06.12.2016) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 5.12.2016 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. De nye kodelistene og veiledningene vil være gyldige for rapportering fra og med 2017, og erstatter gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012. Les mer om nytt rapportmateriell fra 2017.
 • (2016-10-20) Ny rapportering / bruk av nye tjenester: I oktober 2015 la Statistisk sentralbyrå fram utkast til nye kodelister og veiledninger datert 12.10.2015, med nye poster for kontaktløse betalinger og mobile betalingstjenester til statistikk om kunderettet betalingsformidling til Norges Bank fra og med 2017. Utkastene til nytt rapportmateriell har blitt gjennomgått med aktuelle rapportører bilateralt og i møter i flere omganger. Det er nå lagt ut nye utkast til kodelister og veiledninger med høringsfrist 30.11.2016. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her.
 • (2015-10-29) Ny rapportering / bruk av nye tjenester: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå har gjennomført en kartlegging av nye betalingstjenester og utarbeidet forslag til nytt rapporteringsmateriell med nye poster for å ta høyde for nye tjenester i framtidig statistikk.Utkast til nye kodelister og veiledninger er sendt til rapportører. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her.
 • (09.01.2013) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 14.12.2012 gjeldende fra 2013 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene.

Kontakt