122608
122608
innrapportering
2013-06-12T10:15:00.000Z
no

Ikke aktiv

Betalingsformidling: Andre opplysninger om betalingsformidling

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Opplysningene i rapport 1A til 1C, rapport 3A og 3B, rapport 4A og 4B og rapport 5B skal benyttes i Norges Bank sitt arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn.

Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av fil gjennom Altinn. Resultatene fra rapporteringen publiseres i Norges Bank Memo.

Følgende rapporter skal leveres:

Bankenes betalingsformidling:

 • Rapport 1A: Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler
 • Rapport 1B: Bruk av betalingsinstrumenter
 • Rapport 1C: Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Nasjonale kredittkort:

 • Rapport 3A: Antall nasjonale kredittkort
 • Rapport 3B: Bruk av nasjonale kredittkort

Oljeselskapenes betalingsformidling:

 • Rapport 4A: Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper
 • Rapport 4B: Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Eiere av systemer for mobilbetalingstjenester:

 • Ny. Ikke lagt ut ennå: Rapport 5B: Bruk av mobilbetalingstjenester

Rapportene sendes inn årlig (eller etter avtale kvartalsvis). Rapporteringen skjer ved oversendelse av filer til Statistisk sentralbyrå via Altinn.

Innsendingsskjemaet heter RA-0629, Betalingsformidling

Detaljerte veiledninger, tekniske spesifikasjoner, hjemler og kodelister for rapporteringen finnes via lenker på denne siden.

Hvem skal rapportere?

Oversikten viser hvem som er ansvarlige for rapporteringen av opplysninger om betalingsformidling til Norges Bank og SSB. Levering av data kan skje gjennom andre, for eksempel datasentraler, i henhold til avtale.

Rapport

Rapportører

1A)

Antall EFTPOS brukersteder og terminaler, minibanker, BankAxept kort og avtaler

Forretnings- og sparebanker

1B)

Bruk av betalingsinstrumenter

Forretnings- og sparebanker

1C)

Giro betalingsmottak. Bruk av meldingstjenester

Forretnings- og sparebanker

2A)

Antall internasjonale kort

Utstedere ("Issuers")/

internasjonale kort

2B)

Bruk av internasjonale kort i Norge og over landegrensene fordelt etter typer transaksjoner

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

2C)

Bruk av internasjonale kort over landegrensene fordelt geografisk og etter brukerstedskoder

Utstedere ("Issuers")/

innsamlere ("acquirers")/

internasjonale kort

3A)

Antall nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

3B)

Bruk av nasjonale kredittkort

Utstedere av nasjonale kredittkort

4A)

Antall brukersteder, betalingsterminaler og kort tilhørende oljeselskaper

Oljeselskaper

4B)

Bruk av kort i oljeselskapenes betalingsterminaler

Oljeselskaper

5B)Bruk av mobilbetalingstjenester

Eiere av systemer for mobilbetalingstjenester

 

Hjemmelsgrunnlag

Opplysninger til SSB innhentes med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228 med oppgaveplikt. Opplysningsplikten gjelder inntil videre opplysninger om internasjonale betalingskort.

Opplysninger tl NB innhetes av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges Bank i medhold av forskrift 30.11.2005 nr. 1351 og gjennomføring av opplysningsplikt etter § 27 i sentralbankloven. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås § 2-2 samtidig kunne benytte opplysningene i forbindelse med utarbeiding av offisiell statistikk.

Nyheter

 • (04.12.2019) Det er lagt ut ny kodeliste og veiledning til rapport 1A – 1C, rapport 3A og 3B og rapport 4A og 4B datert 4.12.2019. De nye kodelistene og veiledningene vil være gyldige fra og med 1.1.2020, og erstatter gjeldende kodelister og veiledninger datert 28.6.2018.

  Det er ingen endringer i kodelisten og veiledningen til rapport 3A og 3B datert 4.12.2019 sammenliknet med kodelisten og veiledningen til rapport 3A og 3B datert 28.6.2018. I rapport 1A er det opprettet en ny post til antall filialer og bankkontorer der kunder kan ta ut og sette inn kontanter. Posten for antall kontantautomater for uttak og innskudd i utkast til rapport 1A datert 9.7.2019 er erstattet med en post til i innskuddsautomater og en post for resirkuleringsautomater.

  I rapport 1B utgår en post for å ta ut kontanter fra diverse kontantautomater, mot at det presiseres at uttak fra minibanker også skal gjelde uttak fra resirkuleringsautomater. I tillegg er det opprettet nye poster for «bank i butikk» uttak og innskudd av kontanter som vil bli rapportert av Nets.

  I rapport 1B og 4B erstattes definisjonen «mobilbetaling» i utkast til rapportmateriale datert 9. juli som var på høring til 30.9.2019 med en beskrivelse av hva som kjennetegner «wallet betalinger», og det gis en mer teknisk veiledning til skillet mellom fysiske betalinger i EFTPOS-terminaler, kontaktløse betalinger med fysiske kort i EFTPOS-terminaler og andre kontaktløse betalinger i EFTPOS-terminaler.
 • (11.7.2019) Utkast til nye kodelister og veiledninger datert 9.7.2019 er sendt på høring med tidsfrist 30.9.2019. Rapport 1C utgår. Poster for brukersteder og terminaler i rapport 1A forenkles. Det er opprettet ny post for antall kontantautomater i rapport 1A og nye poster for kontantuttak og kontantinnskudd i rapport 1B. I alle rapporter der det er relevant legges det opp til at bruk av kort i EFTPOS-terminaler deles inn etter 1) fysisk bruk av kort, 2) kontaktløse betalinger med fysiske kort og 3) andre kontaktløse betalinger, og at mobilbetalinger rapporteres på aktuelle poster i samsvar med ny definisjon. Les mer om nytt rapportmateriale på høring.
 • (29.6.2018) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 28.6.2018 som vil erstatte gjeldende kodelister og veiledninger datert 5.12.2016. Det nye rapportmaterialet inneholder ingen nye krav til rapportering, men opplysninger fra systemeiere om VIPPS og tilsvarende mobilbetalinger i egne systemer skal heretter leveres i en ny rapport 5B (vil bli lagt ut senere). De andre kodelistene og veiledningene som gjelder rapportene 1A - 1C, 3A, 3B, 4A og4B og den generelle veiledningen viser til dette. De har noen nye presiseringer, forklaringer og begreper. Les mer om nytt rapportmateriell fra 3. kvartal 2018.
 • (06.12.2016) Det er lagt ut nye kodelister og veiledninger datert 5.12.2016 med nye poster, definisjoner og begreper som er utarbeidet i samarbeid med rapportørene. De nye kodelistene og veiledningene vil være gyldige for rapportering fra og med 2017, og erstatter gjeldende kodelister og veiledninger datert 14.12.2012. Les mer om nytt rapportmateriell fra 2017.
 • (2016-10-20) Ny rapportering / bruk av nye tjenester: I oktober 2015 la Statistisk sentralbyrå fram utkast til nye kodelister og veiledninger datert 12.10.2015, med nye poster for kontaktløse betalinger og mobile betalingstjenester til statistikk om kunderettet betalingsformidling til Norges Bank fra og med 2017. Utkastene til nytt rapportmateriell har blitt gjennomgått med aktuelle rapportører bilateralt og i møter i flere omganger. Det er nå lagt ut nye utkast til kodelister og veiledninger med høringsfrist 30.11.2016. Les mer om ny rapportering og utkast til nytt rapporteringsmateriell her.

Kontakt