328775
328775
innrapportering
2017-11-09T10:13:00.000Z
no

Ikke aktiv

Betalingsformidling: Priser på grensekryssende betalinger

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Opplysningene i RA-0658 Priser på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området skal benyttes i Norges Banks arbeid med å fremme effektive betalingssystemer. Alle rapportene skal leveres til SSB ved oversendelse av skjemaet gjennom Altinn.

Resultatene fra rapporteringen publiseres av Norges Bank som statistikk om kunderetta betalingsformidling.

Innhold

RA-0658 skal inneholde priser ved inngangen av året (per 1. januar) på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området. Innhold i skjema og detaljert veiledning for å fylle ut skjemaet finnes via lenker på denne siden.

Skjemaet skal sendes en gang per år til Statistisk sentralbyrå via Altinn. Tidsfrist for å sende inn opplysningene er 15.01.

Innsendingsskjemaet heter: RA-0658, Priser på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området.

Hvem skal rapportere?

RA-0658 Priser på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området er en utvalgsundersøkelse som har pågått siden 1987 der et fast utvalg banker deltar i undersøkelsen.

Hjemmelsgrunnlag

Opplysningene om priser til Norges Bank innhentes av Statistisk sentralbyrå på vegne av Norges Bank i medhold av forskrift av 16.1.2020 om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i sentralbankloven. Statistisk sentralbyrå kan i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 31 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10 (1) benytte opplysningene i forbindelse med utarbeiding av offisiell statistikk.

Nyheter

(07.11.2017) Skjema RA-0658 Priser på betalinger til og mottak av overførsler fra land i EØS-området med opplysninger om priser fra og med 1.1.2018 skal leveres i Altinn. Banker som ønsker det kan få tilsendt skjema med prisene som ble levert av rapportøren forrige år, som utgangspunkt for en oppdatering til priser per 1.1.2018, ved å sende en e-post med spørsmål om dette til betalingsformidling@ssb.no. Fra og med neste år vil tilbud om dette bortfalle som følge av at rapportører selv kan hente opp tidligere utfylte skjemaer i Altinn.

 

Kontakt