393994
393994
innrapportering
2019-08-08T13:00:00.000Z
no

Pågår

Beredskapslagring av petroleumsprodukter

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Hva skal dere rapportere?

Statistisk sentralbyrå (SBB) samler inn opplysninger på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

For å lage en oversikt over beredskapslagring og sikre forsyningene av petroleumsprodukter trenger vi opplysninger om følgende produkter:

  • kategori 1: bensin
  • kategori 2: autodiesel, anleggsdiesel, lett fyringsolje, fyringsparafin, jet-drivstoff, marine gassoljer
  • kategori 3: tungdestillat, tungolje

Beredskapslageret skal innenfor et lagerår tilsvare 20 dagers forbruk av den totale mengden produkter den lagringspliktige har solgt eller forbrukt i basisåret.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen utfyller/innsender.

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Regnearkene som ligger under SKJEMAER kan benyttes for registrering av opplysningene. Send deretter regnearket som vedlegg med Altinn-skjema RA-0796. Dere kan også oppdatere regneark som tidligere er brukt for rapporteringen for deretter å sende dette som vedlegg med Altinn-skjemaet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Hvem skal rapportere?

De som har importert eller framstilt lagringspliktige petroleumsprodukter på til sammen 10 000 m3 eller mer, skal ifølge lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt av 18. august 2006 og tilhørende forskrift ha et lager av produktene for å sikre forsyningene.

Opplysningsplikt

SSB samler inn opplysningene på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i henhold til lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt av 18. august 2006 og forskrift FOR-2006-09-01-1019. I henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk. Statistikk om beredskapslagring brukes også av internasjonale organisasjoner som IEA.

 

Kontakt