254346
254346
innrapportering
2019-05-22T13:20:00.000Z
no

Ikke aktiv

Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler (RA-0774)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over godstransport med norske lastebiler trenger vi informasjon fra leasingselskaper om leasingtakere for lastebiler og trekkbiler.

Vi ønsker følgende opplysninger om leasingtaker:

 • bilens registreringsnummer
 • organisasjonsnummer
 • foretakets navn
 • leasingavtalens utløpsdato

Vi ber om at dere fyller inn opplysninger i regnearket som ligger under "SKJEMAER" i høyre marg og at dette deretter blir sendt som vedlegg med Altinn-skjema RA-0774. Vi ber videre om at regnearket blir lagret med et navn som inneholder foretakets organisasjonsnummer.

Se veiledningen «Slik sender du vedlegg via Altinn».

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler skal utarbeide offisiell statistikk om lastebilnæringen og belyse norske lastebilers transportaktivitet i Norge og utlandet. Statistikken gir også grunnlag for å analysere utviklingen i konkurranseflater mellom de ulike transportformene. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for offentlige myndigheter og næringen selv i planlegging av infrastruktur for transportformål.

Hvem skal rapportere?

SSB vil ha bakgrunnsdata fra alle selskaper som leaser ut lastebiler og trekkbiler.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler