144093
144093
innrapportering
2013-10-18T12:57:00.000Z
no

Pågår

Avfall fra tjenesteytende næringer

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Avfall fra tjenesteytende næringer (RA-0649)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over avfall fra tjenesteytende næringer trenger vi informasjon om avfallsmengden til kundene deres. Rapporteringen består av én eller to filer, avhengig av om behandlingsopplysninger finnes både for kunder og avfallstype:

 • Filuttrekk fra kunderegisteret som skal inneholde alle næringskunder som avfallsinnsamleren har hentet avfall fra i løpet av rapporteringsåret med tilhørende avfallstyper, mengder og behandlingsmåter.
 • Opplysninger om behandlingsmåte for de forskjellige avfallstypene.

Vi ønsker opplysninger om:

 • kontaktinformasjon til kunde (navn, adresse, postnummer)
 • organisasjonsnummer til kunde på virksomhetsnivå (avdeling/underenhet)
 • avfallstype
 • avfallskode etter Norsk standard (NS 9431)
 • enhet (helst tonn), mengde og behandling av avfallet

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Både myndighetene og bransjen benytter statistikken for å planlegge for framtiden. Tallene benyttes både i nasjonal og internasjonal rapportering og danner grunnlag for å si noe om Norge oppfyller sine forpliktelser.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget gjøres på bakgrunn av antall ansatte, beliggenhet og om de er spesialinnsamlere med nyttige opplysninger.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler